کد: 6093-354049      تعداد بازدید : 287

ورودی 95

 

برنامه دروس ترم 6 دندانپزشكي نیمسال دوم 97-96

ورودي 95

عصرها

صبحها

 

ايام هفته

 16-14

تجهیزات 

کارگاه تجهیزات

 13:45-12:45

تشخیصی 1                               کلاس 3                            

8:45-7:45                                                                           

پروتز کامل نظری 1

 

کلاس 3

شنبه

 

 

 14-13    

مبانی مواد دندانی                             

کلاس  3                             

8:45-7:45 

تشخیصی 1

کلاس 3                                                                         

يكشنبه

 

16-13

روش تحقیق 1

کلاس 3

8:45-7:45                                 

فوریت های پزشکی (تئوری)

کلاس 3                                      

دوشنبه

 

 15-13 

تجهیزات 

کارگاه تجهیزات

 

8:45-7:45                                     

دندانپزشکی تشخیصی 2                  

کلاس 3

سه‌شنبه

                    

 

8:45-7:45                               

ترمیمی نظری1                      

کلاس  3                         

چهارشنبه

 

 

10-8  

زبان تخصصی 4و3

کلاس 3

 

پنجشنبه

 

توضيحات:

  1. ضمناً، ازساعت 9 الي12  صبح كلينيك عملي طبق برنامه جداگانه اي برگزار ميگردد.

2   -تاريخ شروع كلاسها 23/11/97 وتاريخ پايان كلاسها 05/04/98ميباشد.

 

 

 

برنامه کار آموزی دانشجویان ترم 6 در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 ورودی 95

 

گردش اول

شروع  23/11/96

پايان  21/12/96

گردش دوم

شروع  22/12/96

پايان  05/02/97

گردش سوم

شروع 08/02/97

پايان  05/03/97

گردش چهارم

شروع  06/03/97

پايان   06/04/97

گروه 1

رادیو عملی 2- نیم روتیشن صبح

پروتز کامل عملی 1- صبح

جراحی عملی 1- نیم گردش صبح

 

سلامت دهان عملی 1- نیم گردش صبح

دندانپزشکی ترمیمی عملی 1- سه شنبه و چهارشنبه عصر

 

تجهیزات- شنبه و سه شنبه عصر

تجهیزات- شنبه و سه شنبه عصر

گروه 2

جراحی عملی 1- نیم گردش صبح

 

رادیو عملی 2- نیم روتیشن صبح

 

 

پروتز کامل عملی 1- صبح

سلامت دهان عملی 1- نیم گردش صبح

 

دندانپزشکی ترمیمی عملی 1- سه شنبه و چهارشنبه عصر

تجهیزات- شنبه و سه شنبه عصر

تجهیزات- یکشنبه و سه شنبه عصر

گروه 3

پروتز کامل عملی 1-صبح

 

رادیو عملی 2- نیم روتیشن صبح

جراحی عملی 1- نیم گردش صبح

سلامت دهان عملی 1- نیم گردش صبح

تجهیزات- شنبه و سه شنبه عصر

تجهیزات- یکشنبه و سه شنبه عصر

دندانپزشکی ترمیمی عملی 1- سه شنبه و چهارشنبه عصر

 

گروه 4

 

جراحی عملی 1- نیم گردش صبح

پروتز کامل عملی 1- صبح

رادیو عملی 2- نیم روتیشن صبح

سلامت دهان عملی 1- نیم گردش صبح

تجهیزات- یکشنبه و سه شنبه عصر

تجهیزات- شنبه و سه شنبه عصر

 

دندانپزشکی ترمیمی عملی 1- سه شنبه و چهارشنبه عصر

 

 

توضیحات:

  1. تاريخ شروع گردشها    23/11/97  وتاريخ پايان گردشها  05/04/98ميباشد.
  2. روش تحقیق:  دانشجویان گروههای 2و1 گردش 2و1 روزهای دوشنبه و دانشجویان گروههای 4و3 گردش 4و3 روزهای دوشنبه  
  3. تجهیزات: دانشجویان گروههای 4و3 گردش 1 و 2 یکشنبه و سه شنبه عصر و دانشجویان گروههای 2و1 گردش 4و3 یکشنبه و سه شنبه عصر 

                                 

                                                        

تاريخ گردش دروس يك واحدي

نیمه اول گردش اول   

 

نیمه دوم گردش  اول 

 

نیمه اول گردش دوم   

 

نیمه دوم گردش دوم  

 

نیمه اول گردش سوم  

 

نیمه دوم گردش سوم 

 

نیمه اول گردش چهارم

 

نیمه دوم گردش چهارم

 

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close