آزمون ملی بخش جراحی دهان و فک و صورت:

آزمون ملی در بخش جراحی دهان و فک و صورت در دو مرحله شامل امتحان

نظری بصورت Slide Show شامل 20 اسلاید(10 نمره)می باشد، مدت زمان امتحان یک ساعت در نظر گرفته شده است . زمان آزمون نظری قبل از آزمون عملی می باشد.

در بخش نظری سوالات بصورت تستی یا تشریحی تهیه میشود که شامل:

ارزیابی وضعیت سلامتی بیمار پیش از عمل

پیشگیری و درمان فوریت های پزشکی در مطب دندانپزشکی

شناخت وسایل و کاربرد آنها در جراحی

اصول خارج کردن دندان به روش ساده و به طریق جراحی

اصول بخیه زدن

اصول پیشگیری و درمان عفونت های ادنتوژنیک

ملاحضات درمانی در بیماران تحت رادیوتراپی یا شیمی درمانی

اصول بیوپسی

تشخیص و درمان آسیب های دنتوآلوئولار

تکنیک صحیح تزریقات فک بالا و پایین

 

 

3 مورد از 20 سوال در غالب case مطرح خواهد شد،

جهت ارزیابی طرح درمان مناسب با توجه به رادیوگرافی و.....

نحوه صحیح نسخه نویسی نیز در این بخش مورد نظر است.

در بخش عملی موارد امتحانی شامل:

1

پوشش مناسب و انظباط فردی

5/0 نمره

2

تهیه شرح حال مناسب – شناخت بیماریها، داروها و...

1 نمره

3

تکمیل صحیح پرونده شامل چک کردن فشار خون،قندخون و...در صورت نیازبررسی آزمایشات و مشاوره و...

1 نمره

4

معاینه صحیح داخل و خارج دهانی

5/0 نمره

5

تفسیررادیوگرافی ها و بررسی موقعیت عصب،سینوس مگزیلاری و ضایعات در ارتباط با دندانها

5/0 نمره

6

تشخیص وطرح درمان مناسب (دندانهایی که باید خارج شوند و روش خارج کردن آنها)

5/0 نمره

7

نحوه برخورد با بیمار و آگاهی بیمار در مورد طرح درمان کلی بیمار

5/0 نمره

8

کنترل عفونت –آماده سازی بیمار و درمانگر قبل از درمان

5/0 نمره

9

انتخاب تکنیک مناسب بی حسی و ماده مناسب بی حسی(بی حسی کامل در بیمار)

1 نمره

10

انتخاب وسیله و کاربرد صحیح آن

5/0 نمره

11

Position  صحیح بیمار و درمانگر در زمان تزریق و خارج کردن دندان

1 نمره

12

تکنیک صحیح خارج کردن دندان

5/1 نمره

13

تشخیص لزوم بخیه زدن و تکنیک صحیح آن

5/0 نمره

14

بررسی ساکت دندان کشیده شده و خروج کامل دندان بدون شکستگی ریشه و سایر عوارض

5/0 نمره

15

مراقبت پس از جراحی و توضیحات به بیمار

5/0 نمره

16

نسخه نویسی در صورت نیاز

5/0 نمره

 

 

حوادث حین درمان شامل شکستگی ریشه – بازشدن سینوس – ورود ریشه به داخل سینوس – پارگی فلپ – هماتوم – شکستگی دیواره آلوئول - آسیب به دندانهای مجاوراز جمله Crown یا Filling  و....- شکستگی توبروزیته و سایر موارد از نمره کلی بیمار کاسته خواهد شد ولی درمانگر باید نحوه برخورد باعوارض فوق را بداند.

رفرنس ها شامل:

موضوع

کتاب

ارزیابی وضعیت سلامت پیش از عمل

فصل 1

پیشگیری و درمان فوریت های پزشکی

فصل 2

وسایل لازم برای جراحی دهان

فصل 6

اصول خارج کردن دندانها به روش ساده

فصل 7

اصول خارج کردن دندانها به روش جراحی

فصل 8

مراقبت بعد عمل

فصل 10

پیشگیری و درمان عوارض جراحی

فصل 11

اصول درمان وپیشگیری ازعفونت های ادنتوژنیک

فصل 16

عفونت های پیچیده ادنتوژنیک

فصل 17

ملاحظات درمانی در بیماران تحت رادیوتراپی یا شیمی درمانی

فصل 19

اصول تشخیص افتراقی و نمونه برداری (بیوپسی)

فصل 22

آسیب های دنتوآلوئولار

فصل 24

تزریقات فک بالا و پایین

بی حسی موضعی مالامد

 

 

رفرنسها از کتاب پیترسون 2014 و بیحسی موضعی مالامد 2013

 

 

Close