تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۳ خرداد   

نام خانوادگی

نام

 9صبح

 

ارامی نژاد

امیر حسین

9تیر

1

اژند

علی

9تیر

2

القتات

ساناز

9تیر

3

برزگر

بهنام

9تیر

4

به آئین

روزبه

9تیر

5

توکلیان پور

یاور

9تیر

6

جوینی

حسن

9تیر

7

حسین نژاد کومله

سجاد

9تیر

8

خدائی

مریم

9تیر

9

درودگر

سیاوش

9تیر

10

رجبی ورزنی

کاظم

9تیر

11

سنائی

نگار

9تیر

12

صحافی

الناز

9تیر

13

عباس پور

مسعود

9تیر

14

عمرانی طالقانی

ایمان

9تیر

15

قلیجایی

شهریار

9تیر

16

شیاسی

سمیه

9تیر

17

محمدحسین سیاه نوری

ایمان

9تیر

18

میکاییلی

نایری

9تیر

19

نیک پور

طیب

9تیر

20

ادیب مجلسی

امید

9تیر

21

باطنی

سید دانیال

9تیر

22

بقالی پور

نسیمه

9تیر

23

جعفریان

امیر

9تیر

24

یوسفی قصابسرائی

سحر

9تیر

25

باقری

نرگس

9تیر

26

 

 

 

27

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

گروه بندی امتحان عملی پریودانیکس دوره هفتم  به قرار زیر می باشد:

 

نام خانوادگی

نام

 9صبح

 

حسین زاده

سارا

10تیر

1

حقانی

انیس

10تیر

2

خلیلی

امیر حسین

10تیر

3

دریا نورد

اسحاق

10تیر

4

رحمتی

مریم

10تیر

5

محمد علی بیگی

مهسا

10تیر

6

رفیعی راد

فرشاد

10تیر

7

شریفی مقدم

سحر

10تیر

8

صالحی

زهرا

10تیر

9

صرام

امیر

10تیر

10

عباسی هرمزی

زهرا

10تیر

11

علی دوست

هادی

10تیر

12

غفوری سبزواری

علی

10تیر

13

فرامرزی

سینا

10تیر

14

قنبر زاده

ثریا

10تیر

15

یزدانی

آتیه

10تیر

16

کریمی

فرهاد

10تیر

17

مختاری

سارا

10تیر

18

مرتضوی دهاقانی

زهرالسادات

10تیر

19

میرزائی

مهدی

10تیر

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام خانوادگی

نام

 9صبح

 

یدکاریان

سیرنا

11تیر

1

اسدی

مریم

11تیر

2

اسلامی

امین

11تیر

3

الیاسی

محمد

11تیر

4

تاجیک

ایمان

11تیر

5

نجف زاده

امیر

11تیر

6

یزدان پناه

پوران

11تیر

7

اراسته

زهرا

11تیر

8

ازادشهرکی

همایون

11تیر

9

اسلامی رحیم آباد

الناز

11تیر

10

امامی باریجوقی

مصطفی

11تیر

11

بناء نیک کار

طاهره

11تیر

12

پارسا

سمانه

11تیر

13

تقی پور

فرزانه

11تیر

14

حسین زاده

فرناز

11تیر

15

دادالهی سهراب

کیومرث

11تیر

16

کریمی رومنی

فرزانه

11تیر

17

سلیمانی

رضا

11تیر

18

شهابی

نگار

11تیر

19

صحاف

نفیسه

11تیر

20

صفدری

شهاب

11تیر

21

عامری سیاهویی

لیلا

11تیر

22

علی قنواتی

خاطره

11تیر

23

رستمی استبرق

فرناز

11تیر

24

مددی گو

منصور

11تیر

25

منفرد

فاطمه

11تیر

26

میری

ساره

11تیر

27

نقی زاده دهنو

زهرا

11تیر

28

وکیلی

ثریا

11تیر

29

کاظمی

مهشید

11تیر

30

 

 

نظر شما :
captcha
Close