دانش آموختگان محترم گروه بندی امتحان کلینیک بخش های جراحی- پریو- رادیو به قرار ذیل اعلام می گردد:

 

 

 

امتحان کتبی در تاریخ21 خرداد 10صبح

امتحان کتبی  در تاریخ3 تیر ساعت 8 صبح

امتحان کتبی در تاریخ12تیر ساعت13ظهر

نام خانوادگی

نام

تاریخ جراحی عملی

ساعت

ردیف

تاریخ رادیولوژی عملی

ساعت

ردیف

تاریخ پریو  عملی

ساعت

ردیف

ادیب قدس

غزاله

4تیر

12-14

1

3 تیر

12:30-15

1

12 تیر

9صبح

1

استخر

داریوش

4تیر

12-14

2

3 تیر

12:30-15

2

12 تیر

9صبح

2

اسدی رومنی

شیما

4تیر

12-14

3

3 تیر

12:30-15

3

12 تیر

9صبح

3

اسلامی رمچاهی

مهرنوش

4تیر

12-14

4

3 تیر

12:30-15

4

12 تیر

9صبح

4

اکبر

حسین

4تیر

12-14

5

3 تیر

12:30-15

5

12 تیر

9صبح

5

القاصی

نسیم

4تیر

12-14

6

5تیر

12:30-15

1

12 تیر

9صبح

6

امیری

سهیل

4تیر

12-14

7

5تیر

12:30-15

2

12 تیر

9صبح

7

ایوبی

محمد

4تیر

12-14

8

5تیر

12:30-15

3

12 تیر

9صبح

8

آب روان

نیلوفر

4تیر

12-14

9

5تیر

12:30-15

4

12 تیر

9صبح

9

آقاکثیری

مجید

4تیر

12-14

10

5تیر

12:30-15

5

12 تیر

9صبح

10

باروج کیا کلائی

نادیا

4تیر

12-14

11

6تیر

12:30-15

1

12 تیر

9صبح

11

باقری

پریسا

4تیر

12-14

12

6تیر

12:30-15

2

12 تیر

9صبح

12

برکاتی فرد

پویا

4تیر

12-14

13

6تیر

12:30-15

3

12 تیر

9صبح

13

پناهعلی نیا

الهه

4تیر

12-14

14

6تیر

12:30-15

4

12 تیر

9صبح

14

پناهی

پوریا

5تیر

12-14

1

6تیر

12:30-15

5

12 تیر

9صبح

15

پولادی باغبادرانی

احمد

5تیر

12-14

2

4تیر

12:30-15

1

12 تیر

9صبح

16

جبرائیلی

فرهنگ

5تیر

12-14

3

4تیر

12:30-15

2

12 تیر

9صبح

17

جلیلی

فریدا

5تیر

12-14

4

4تیر

12:30-15

3

12 تیر

9صبح

18

جوادزاده

افشین

5تیر

12-14

5

4تیر

12:30-15

4

12 تیر

9صبح

19

جودکی

علی

5تیر

12-14

6

4تیر

12:30-15

5

12 تیر

9صبح

20

چاغروند

ساناز

5تیر

12-14

7

9تیر

08:30

1

13 تیر

9صبح

1

چهارباغی سیچانی

علیرضا

6تیر

12-14

1

9تیر

08:30

2

13 تیر

9صبح

2

حاجی زاده

فاریا

6تیر

12-14

2

9تیر

08:30

3

13 تیر

9صبح

3

حسن زاده دیزج چرا

سعید

6تیر

12-14

3

9تیر

08:30

4

13 تیر

9صبح

4

حسینی گلستانی

مریم

6تیر

12-14

4

9تیر

08:30

5

13 تیر

9صبح

5

خسروانی دهکردی

مهرداد

6تیر

12-14

5

9تیر

08:30

6

13 تیر

9صبح

6

خسروی اسرمی

عمران

6تیر

12-14

6

9تیر

08:30

7

13 تیر

9صبح

7

خوانساری نژآد

نیلوفر

6تیر

12-14

7

9تیر

08:30

8

13 تیر

9صبح

8

خیراله نیامیاندوا

فرید

6تیر

12-14

8

9تیر

08:30

9

13 تیر

9صبح

9

داداللهی ساراب

فاطمه

6تیر

12-14

9

9تیر

08:30

10

13 تیر

9صبح

10

داداللهی ساراب

فریده

6تیر

12-14

10

9تیر

08:30

11

13 تیر

9صبح

11

دادمهر

مجید

6تیر

12-14

11

9تیر

08:30

12

13 تیر

9صبح

12

دریکوندی

بابک

6تیر

12-14

12

9تیر

08:30

13

13 تیر

9صبح

13

دستوری جمنانی

ابراهیم

6تیر

12-14

13

9تیر

08:30

14

13 تیر

9صبح

14

دشتستانی الوار

امید

6تیر

12-14

14

10تیر

08:30

1

13 تیر

9صبح

15

دهقانی

سهند

9تیر

9-13

1

10تیر

08:30

2

13 تیر

9صبح

16

ذبیحی  سلطانی

محمدرضا

9تیر

9-13

2

10تیر

08:30

3

13 تیر

9صبح

17

راد

پژمان

9تیر

9-13

3

10تیر

08:30

4

13 تیر

9صبح

18

راستی

نوشین

9تیر

9-13

4

10تیر

08:30

5

13 تیر

9صبح

19

رافتی راد

سهیل

9تیر

9-13

5

10تیر

08:30

6

13 تیر

9صبح

20

رحمانی

سعید

9تیر

9-13

6

10تیر

08:30

7

13 تیر

9صبح

21

رضائی استبرق

وحید

9تیر

9-13

7

10تیر

08:30

8

13 تیر

9صبح

22

روزبهانی

سارا

9تیر

9-13

8

10تیر

08:30

9

13 تیر

9صبح

23

روش

احمدرضا

9تیر

9-13

9

10تیر

08:30

10

13 تیر

9صبح

24

زارع رفیع

نعیمه

9تیر

9-13

10

10تیر

08:30

11

13 تیر

9صبح

25

ستودهگان

محمد مهدی

9تیر

9-13

11

10تیر

08:30

12

13 تیر

9صبح

26

سجادی

سید محمد امین

9تیر

9-13

12

10تیر

08:30

13

13 تیر

9صبح

27

سعادتی فر

سارا

9تیر

9-13

13

10تیر

08:30

14

13 تیر

9صبح

28

سعیدی

نازنین

9تیر

9-13

14

11تیر

08:30

1

13 تیر

9صبح

29

سلیمانی

کاوه

9تیر

9-13

15

11تیر

08:30

2

13 تیر

9صبح

30

سلیمانی مقدم

سودابه

9تیر

9-13

16

11تیر

08:30

3

16تیر

9صبح

1

سهامی

هستی

9تیر

9-13

17

11تیر

08:30

4

16تیر

9صبح

2

سید ابراهیمی

امیررضا

9تیر

9-13

18

11تیر

08:30

5

16تیر

9صبح

3

سیدیا مقدم

علی

9تیر

9-13

19

11تیر

08:30

6

16تیر

9صبح

4

شاه بیگی گیل کلائی

شکیبا

9تیر

9-13

20

11تیر

08:30

7

16تیر

9صبح

5

شباب زاده

میترا

10تیر

9-13

1

11تیر

08:30

8

16تیر

9صبح

6

شکراللهی یانچشمه

شهلا

10تیر

9-13

2

11تیر

08:30

9

16تیر

9صبح

7

شهرامیان

زهرا

10تیر

9-13

3

11تیر

08:30

10

16تیر

9صبح

8

شهیدی رابع

بهزاد

10تیر

9-13

4

11تیر

08:30

11

16تیر

9صبح

9

شهیدی یزدی

پدرام

10تیر

9-13

5

11تیر

08:30

12

16تیر

9صبح

10

صادری

پریسا

10تیر

9-13

6

11تیر

08:30

13

16تیر

9صبح

11

صادقی

محمد سعید

10تیر

9-13

7

11تیر

08:30

14

16تیر

9صبح

12

صادقی گرمارودی

صبا

10تیر

9-13

8

12تیر

08:30

1

16تیر

9صبح

13

صباغ زاده

احسان

10تیر

9-13

9

12تیر

08:30

2

16تیر

9صبح

14

صفاری زاده

مهدی

10تیر

9-13

10

12تیر

08:30

3

16تیر

9صبح

15

صفری

زهرا

10تیر

9-13

11

12تیر

08:30

4

16تیر

9صبح

16

طاهر خانی

الهام

10تیر

9-13

12

12تیر

08:30

5

16تیر

9صبح

17

طاهر لو

شیلا

10تیر

9-13

13

12تیر

08:30

6

16تیر

9صبح

18

عباسی چناری

حسین

10تیر

9-13

14

12تیر

08:30

7

16تیر

9صبح

19

عدالت

محد حسین

11تیر

9-13

1

12تیر

08:30

8

16تیر

9صبح

20

علاقبند

فرخنده

11تیر

9-13

2

12تیر

08:30

9

16تیر

9صبح

21

علی بابایی

مهدی

11تیر

9-13

3

12تیر

08:30

10

16تیر

9صبح

22

علی محمدی

فاطمه

11تیر

9-13

4

12تیر

08:30

11

16تیر

9صبح

23

علیزاده

مهدی

11تیر

9-13

5

12تیر

08:30

12

16تیر

9صبح

24

غفوری یزدی

سید مصطفی

11تیر

9-13

6

12تیر

08:30

13

16تیر

9صبح

25

فرخ زاده

فرید

11تیر

9-13

7

12تیر

08:30

14

16تیر

9صبح

26

فرزانه نیا

مرتضی

11تیر

9-13

8

13تیر

08:30

1

16تیر

9صبح

27

فرشی

وحید

11تیر

9-13

9

13تیر

08:30

2

16تیر

9صبح

28

فروتن

نوشین

11تیر

9-13

10

13تیر

08:30

3

16تیر

9صبح

29

فعله کری

شهاب

11تیر

9-13

11

13تیر

08:30

4

16تیر

9صبح

30

فقیه شجاعی

فاطمه

11تیر

9-13

12

13تیر

08:30

5

17تیر

9صبح

1

فلاح خیری لنگرودی

سید کیهان

11تیر

9-13

13

13تیر

08:30

6

17تیر

9صبح

2

فیلی

علیرضا

11تیر

9-13

14

13تیر

08:30

7

17تیر

9صبح

3

قاسمیان امیری

هادی

11تیر

9-13

15

13تیر

08:30

8

17تیر

9صبح

4

قانع راد

نیکتا

11تیر

9-13

16

13تیر

08:30

9

17تیر

9صبح

5

قائنی حصاروئیه

اسماعیل

11تیر

9-13

17

13تیر

08:30

10

17تیر

9صبح

6

قبادی

کتایون

11تیر

9-13

18

13تیر

08:30

11

17تیر

9صبح

7

قربانی

اسا

11تیر

9-13

19

13تیر

08:30

12

17تیر

9صبح

8

قنبری

محمدرضا

11تیر

9-13

20

13تیر

08:30

13

17تیر

9صبح

9

قندی

فاطمه

12تیر

9-13

1

13تیر

08:30

14

17تیر

9صبح

10

کاویان فر

محمدرضا

12تیر

9-13

2

16تیر

08:30

1

17تیر

9صبح

11

کاویانی دارانی

نسترن

12تیر

9-13

3

16تیر

08:30

2

17تیر

9صبح

12

کبیری

پدرام

12تیر

9-13

4

16تیر

08:30

3

17تیر

9صبح

13

کریمی

عبداله

12تیر

9-13

5

16تیر

08:30

4

17تیر

9صبح

14

کلانتر هرمزی

اسماعیل

12تیر

9-13

6

16تیر

08:30

5

17تیر

9صبح

15

گل چین

نگین

12تیر

9-13

7

16تیر

08:30

6

17تیر

9صبح

16

گهروئی

مهسا

12تیر

9-13

8

16تیر

08:30

7

17تیر

9صبح

17

ماهر

سهیل

12تیر

9-13

9

16تیر

08:30

8

17تیر

9صبح

18

محمد قاسمی سامانی

ندا

12تیر

9-13

10

16تیر

08:30

9

17تیر

9صبح

19

محمدی زانیانی

مهناز

13تیر

9-13

1

16تیر

08:30

10

17تیر

9صبح

20

محمودیان

عباس

13تیر

9-13

2

16تیر

08:30

11

19تیر

9صبح

1

مهراسا

محمد حسین

13تیر

9-13

3

16تیر

08:30

12

19تیر

9صبح

2

مهرورزمغانلو

پیام

13تیر

9-13

4

16تیر

08:30

13

19تیر

9صبح

3

میرزازاده

محمد یحیی

13تیر

9-13

5

16تیر

08:30

14

19تیر

9صبح

4

نادری

مریم

13تیر

9-13

6

17تیر

08:30

1

19تیر

9صبح

5

ناهید تیتکانلو

طاهره

13تیر

9-13

7

17تیر

08:30

2

19تیر

9صبح

6

نظاری

مریم

13تیر

9-13

8

17تیر

08:30

3

19تیر

9صبح

7

نظامی

محمد

13تیر

9-13

9

17تیر

08:30

4

19تیر

9صبح

8

نقوی

روح الله

13تیر

9-13

10

17تیر

08:30

5

19تیر

9صبح

9

نکوئی فرد

نگار

13تیر

9-13

11

17تیر

08:30

6

19تیر

9صبح

10

نوروزی

محمدرضا

13تیر

9-13

12

17تیر

08:30

7

19تیر

9صبح

11

وطن پرست

شرمین

13تیر

9-13

13

17تیر

08:30

8

19تیر

9صبح

12

هاتفی

سید احسان

13تیر

9-13

14

17تیر

08:30

9

19تیر

9صبح

13

هادیخانی

محمد هادی

13تیر

9-13

15

17تیر

08:30

10

19تیر

9صبح

14

یک بند

سارا

13تیر

9-13

16

17تیر

08:30

11

19تیر

9صبح

15

یلالی

نسیم

13تیر

9-13

17

17تیر

08:30

12

19تیر

9صبح

16

اسدی فر

معصومه

13تیر

9-13

18

17تیر

08:30

13

19تیر

9صبح

17

 
Close