قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم دندانپزشکی خارج از کشور

دانش آموختگانی که مایلند آزمون های پره کلینیک و کلینیک خود را در دانشکده دیگری بگذرانند درخواست خود را در جلسه معارفه به دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل ارائه نمایند. این درخواست ها به دبیر خانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی جهت تصمیم گیری و انعکاس به دانشکده مورد درخواست ارسال خواهد شد. در صورتیکه  دانشکده مربوطه با درخواست دانش آموخته موافقت ننماید ،ایشان می تواند در آزمونهای دوره دهم دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل شرکت کند.

 

Close