دانش آموختگان دوره نهم گروه بندی امتحانات پره کلینیک به قرار زیر اعلام می گردد:

از شماره 1 الی 44 در گروه اول

از شماره 45 الی 91 در گروه دوم

از شماره 92 الی 138 در گروه سوم

از شماره 139 الی 186 در گروه چهارم

Close