تاریخ  امتحانات پری کلینیک  نهم

 

پروتز  شنبه-ساعت 13الی15

ارتودنسی پنج شنبه- 16الی 18

ترمیمی  دوشنبه -ساعت  16 الی 19

اندو  پنج شنبه ساعت8الی

 

21مهر

19مهر

16مهر

12مهر

 

28مهر

12 مهر

23مهر

19مهر

 

5آبان

3آبان

30مهر

26مهر

 

12آبان

26مهر

7آبان

3آبان

- در بخش ترمیمی: فرزهای مربوط به تراش حفره کامپوزیتی و آمالگامی و فرز پرداخت و پالیش کامپوزیت و ایر موتور و توربین با دانش آموخته می باشد.

شیوه امتحانات براساس دستور العمل های هر بخش می باشد.  برای دسترسی به دستور العمل به سایت دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل مراجعه فرمایید.

تاریخ امتحان تئوری ارتودنسی متعاقباً اعلام می گردد.

           
 

 

- همراه داشتن آنگل و توربین و ایرموتور و فرزهای مورد نیاز الزامی می باشد.

- داوطلب موظف می باشد نیم ساعت قبل از امتحان در حوزه امتحانی حضور یابد.

-به همراه داشتن کارت داوطلبی الزامی است.

- در بخش ترمیمی: فرزهای مربوط به تراش حفره کامپوزیتی و آمالگامی ، فرز پرداخت ، پالیش کامپوزیت ، ایر موتور و توربین با دانش آموخته می باشد.

 

Close