اولین دوره درمان جامع دانش آموختگان خارج از کشور در تاریخ 7 مهر ماه  1397 با شرکت 8 نفر از داوطلبان آزمون ملی در ساعت 9:00  آغاز شد.

 

آقای دکتر سادات مسئول این دوره در رابطه با روند برگزاری آن گفتند:

((دانش آموختگانی که چهار آزمون پره کلینیک و 9 آزمون کلینیک خود را با موفقیت پشت سر گذاشته اند می توانند در این دوره شرکت نمایند.))

دانش آموختگان در مکانی که اختصاصی درمان جامع می باشد پس از تکمیل پرونده بیماران (تشخیص و طرح درمان) به طور رایگان به درمان هایی اعم از Scaling  ،کشیدن ،ترمیم و درمان ریشه دندانی می پردازند.

 

در صورتیکه کارهای انجام شده توسط مسئول درمان جامع تایید شود ،دانش آموخته به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی جهت دریافت مدرک دکتری معرفی می گردد.

 

 

 

 

 

 

Close