اندو

 گروه بندی امتحان اندو پره کلینیک

1

9

185

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

2

9

184

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

3

9

183

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

4

9

181

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

5

9

178

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

6

9

176

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

7

9

174

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

8

9

172

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

9

9

169

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

10

9

168

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

11

9

166

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

12

9

165

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

13

9

163

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

14

9

162

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

15

9

160

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

16

9

159

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

17

9

158

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

18

9

157

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

19

9

156

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

20

9

155

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

21

9

154

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

22

9

149

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

23

9

147

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

24

9

145

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

25

9

141

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

26

9

140

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

27

9

139

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

28

9

138

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

29

9

137

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

30

9

136

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

31

9

134

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

32

9

129

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

33

9

128

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

34

9

124

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

35

9

121

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

36

9

120

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

37

9

118

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

38

9

116

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

39

9

115

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

40

9

113

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

41

9

114

گروه1

پنج شنبه ساعت8:30 -6دی

42

9

111

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

43

9

110

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

44

9

109

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

45

9

107

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

46

9

106

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

47

9

100

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

48

9

95

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

49

9

94

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

50

9

93

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

51

9

92

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

52

9

91

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

53

9

87

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

54

9

85

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

55

9

83

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

56

9

82

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

57

9

75

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

58

9

74

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

59

9

73

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

60

9

72

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

61

9

71

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

62

9

70

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

63

9

69

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

64

9

68

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

65

9

67

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

66

9

65

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

67

9

49

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

68

9

48

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

69

9

45

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

70

9

44

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

71

9

41

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

72

9

39

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

73

9

38

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

74

9

35

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

75

9

36

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

76

9

32

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

77

9

31

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

78

9

29

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

79

9

28

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

80

9

25

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

81

9

24

گروه2

پنج شنبه ساعت8:30 -13دی

82

9

22

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

83

9

20

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

84

9

19

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

85

9

18

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

86

9

17

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

87

9

16

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

88

9

15

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

89

9

14

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

90

9

13

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

91

9

7

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

92

9

6

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

93

9

5

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

94

9

1

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

95

 

846

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

96

 

822

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

97

 

811

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

98

 

۸/۰۱۷

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

99

 

8101

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

100

 

806

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

101

 

829

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

102

 

٨٠٧

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

103

 

ش5

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

104

 

8001

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

105

 

824

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

106

 

8103

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

107

 

۸۴۵

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

108

 

8120

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

109

 

94

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

110

 

71

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

111

 

81

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

112

 

879

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

113

 

883

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

114

 

43

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

115

 

870

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

116

 

884

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

117

 

8100

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

118

 

8105

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

119

 

838

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

120

 

889

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

121

 

-

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

122

 

869

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

123

 

 

گروه3

پنج شنبه ساعت8:30 -20دی

 

 

Close