گروه بندی امتحانات پره کلینیک مجدد ترمیمی

 

1

9

186

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

2

9

184

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

3

9

183

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

4

9

171

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

5

9

169

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

6

9

168

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

7

9

162

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

8

9

158

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

9

9

157

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

10

9

153

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

11

9

152

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

12

9

149

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

13

9

147

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

14

9

144

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

15

9

140

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

16

9

139

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

17

9

138

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

18

9

137

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

19

9

136

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

20

9

133

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

21

9

131

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

22

9

130

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

23

9

128

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

24

9

119

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

25

9

117

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

26

9

115

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

27

9

113

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

28

9

114

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

29

9

111

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

30

9

110

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

31

9

108

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

32

9

107

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

33

9

106

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

34

9

105

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

35

9

103

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

36

9

99

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

37

9

98

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

38

9

97

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

39

9

96

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

40

9

94

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

41

9

93

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

42

9

89

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

43

9

85

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

44

9

84

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

45

 

831

گروه1

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

46

9

83

گروه2

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

47

9

76

گروه2

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

48

9

74

گروه2

یکشنبه 9 دی 97 ساعت8 صبح

49

9

73

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

50

9

72

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

51

9

70

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

52

9

69

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

53

9

68

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

54

9

65

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

55

9

64

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

56

9

63

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

57

9

58

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

58

9

57

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

59

9

56

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

60

9

49

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

61

9

47

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

62

9

44

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

63

9

41

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

64

9

39

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

65

9

38

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

66

9

37

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

67

9

35

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

68

9

36

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

69

9

34

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

70

9

29

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

71

9

27

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

72

9

26

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

73

9

24

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

74

9

22

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

75

9

21

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

76

9

17

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

77

9

14

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

78

9

7

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

79

9

5

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

80

 

8106

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

81

 

8017

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

82

 

864

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

83

 

ش5

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

84

 

824

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

85

 

888

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

86

 

ش6

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

87

 

845

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

88

 

125

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

89

 

94

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

90

 

898

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

91

 

8124

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

92

 

869

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

93

 

3

گروه2

یکشنبه 16 دی 97 ساعت8 صبح

 

 

Close