اطلاعیه مهم :

امتحان تئوری پریو در تاریخ یک اسفند ساعت۱۲الی۱۴در امفی تاتر دانشکده برگزار میگردد.

امتحان تئوری رادیولوژی در تاریخ ۵ اسفند ۱۲الی۱۴در امفی تاتر دانشکده برگزار میگردد.

 

اطلاعیه مهم :

امکان استفاده از بخش رادیولوژی از ساعت ۸الی۹صبح و ساعت۱۲:۳۰الی۱۵ از شنبه تا چهارشنبه فراهم میباشد.

مراجعه از ساعت۹الی۱۲:۳۰ممنوع میباشد.

 

اطلاعیه مهم:

تامین بیمار بخش پروتز و اندو و دوره درمان جامع به عهده دانش آموختگان میباشد.دانش آموختگان مجاز به استفاده از بیماران دانشکده نمیباشد و برای این منظور تشکیل پرونده زرد بیماری که فراهم نموده اند الزامی میباشد.پرونده زرد بیمار نشان دهنده بیماران آزمون ملی میباشد.

 

 

اطلاعیه

آنگل ،توربین ،ایرموتور و فرزهای مورد نیاز در بخشهای پره کلینیک،کلینیک و درمان جامع بعهده دانش آموختگان میباشد

و بخشهای مورد نظر از دادن اینگونه وسایل به دانش آموختگان معذور میباشد.

 

 

 

Close