اطلاعیه اعتراضات آزمون ملی

هر شرکت کننده 3 بار در کل آزمونهای کلینیک مجاز به اعلام درخواست تجدید نظر می باشد. که مسلماً لازم است با دلیل و مستندات ارائه گردد. جهت ثبت درخواست در سامانه اقدام نموده و جواب از طریق سایت  به شرکت کنندگان اعلام میشود. نوشتن نام استاد و تاریخ امتحان در متن اعتراض ضروری می باشد.

 
Close