دانش آموخته ها می‌توانند در گچ هم مانت کنند ولی دندان و حدود ریشه درون اکریل در عکسهای رادیوگرافی واضحتر می افتد. 

 اگه مانت دندانها با گچ باشد:

 ۱) حتما دور اپکس دندان، ضخامت کافی از موم قرمز گذاشته باشند 

 

۲) دانش آموخته در نظر بگیرد که تعیین طول دقیق ریشه ها، بر عهده ی دانش آموخته بوده و نمی تواند در این زمینه که دندان چون درون گچ بود، پس نمی توانسته تعیین خوبی داشته باشد، ادعای خاصی داشته باشد.

دبیر آزمون ملی بخش اندو سرکار خانم دکتر محمدیان

Close