با توجه به درخواست مکرر دانش آموختگان:

 ثبت نام پره کلینیک دوم  در سال99، از فردا مورخ 29 اردیبهشت الی 31 اردیبهشت آغاز می‌گردد. تاریخ های امتحانات 10 الی 14 خرداد میباشد. (الویت با 40 نفر اول ثبت نامی که درتاریخ29الی31اردیبهشت واریز وجه داشتندو افرادی که امسال موفق به شرکت در پره کلینیک نشده اند،میباشد)

Close