نمرات پره کلینیک اردیبهشت  دوره 12 آزمون ملی براساس شماره کارت دانش آموختگی

شماره دانش آموختگی

پروتز

ترمیمی

اندو

کودکان

1

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

2

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

3

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

4

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

5

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

6

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

7

12

12

8

13.2

11

8

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

9

12

12

12

14.25

9.25

10

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

11

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

12

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

13

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

14

12

غیبت

18

16.25

12

15

12

12

16

9.25

14.75

16

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

17

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

18

12

11

10

8.5

7.25

19

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

20

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

21

12

9

4

4.75

9.25

22

12

8.7

12

12

9.5

23

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

24

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

25

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

26

12

5.6

5

10

10

27

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

28

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

29

12

12.5

10.5

6

14.5

30

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

31

12

7.2

8

10

7.75

32

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

33

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

34

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

35

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

36

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

37

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

38

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

39

12

13.2

10.5

8.75

13.75

40

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

41

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

42

12

8.2

12.5

13

15.5

43

12

12.3

14.5

14.9

16

44

12

7.8

14

12.5

6.75

45

12

3

5

6

5.75

46

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

47

12

12.6

10

14.95

9.75

48

12

10.5

10.5

15

9

49

12

8.1

7

10.25

7.5

50

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

51

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

52

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

53

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

54

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

55

12

7.5

7

8

13.75

56

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

57

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

58

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

59

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

60

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

61

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

62

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

63

12

10.5

10

15

12.5

64

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

65

12

11

12

12.5

13.25

66

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

67

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

68

12

10.6

13.5

13.75

15.25

69

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

70

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

71

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

72

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

73

12

10.5

12

17.5

16

74

12

7

10

15.5

13.25

75

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

76

12

9.5

14.5

13

14

77

12

12

10

14.8

15

78

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

79

12

9

7

9

10.5

80

12

12.3

12

15

12

81

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

82

12

9.6

12.5

14.2

14.25

83

12

12.5

12

16

10.75

84

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

85

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

86

12

12

6

17.6

9.5

87

12

12

12

12

12

88

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

89

12

7

13

12

10.25

90

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

 

 

 

Close