نتایج پره کلینیک خرداد99 دوره 12

شماره دانش آموختگی

پروتز

ترمیمی

اندو

کودکان

1

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

2

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

3

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

4

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

5

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

6

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

7

12

پاس در پره کلینیک اول

عدم شرکت

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

8

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

9

12

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

عدم شرکت

10

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

11

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

12

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

13

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

14

12

عدم شرکت

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

15

12

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

15

پاس در پره کلینیک اول

16

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

17

12

12

10

10

13/75

18

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

19

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

20

12

9

14

15/55

17/75

21

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

22

12

8

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

13/5

23

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

24

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

25

12

7

13

15/5

13/25

26

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

27

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

28

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

29

12

پاس در پره کلینیک اول

12

10

پاس در پره کلینیک اول

30

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

31

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

32

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

33

12

0/5

10

5/7

3

34

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

35

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

36

12

12

12

9/75

9

37

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

38

12

12

12

12

9/25

39

12

پاس در پره کلینیک اول

12

14

پاس در پره کلینیک اول

40

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

41

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

42

12

عدم شرکت

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

43

12

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

44

12

8

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

9/25

45

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

46

12

10

12

0/5

13/75

47

12

پاس در پره کلینیک اول

عدم شرکت

پاس در پره کلینیک اول

عدم شرکت

48

12

10

12

پاس در پره کلینیک اول

15

49

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

50

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

51

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

52

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

53

12

8/5

13

12

7/75

54

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

55

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

پاس در پره کلینیک اول

56

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

57

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

58

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

59

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

60

12

0/5

12

12

3/5

61

12

13

12

13

10

62

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

63

12

8

10

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

64

12

12

12

13

14/75

65

12

عدم شرکت

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

66

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

67

12

0/5

10

0/5

4/25

68

12

9

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

69

12

6

10

14

5/75

70

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

71

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

72

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

73

12

عدم شرکت

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

74

12

10

10

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

75

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

76

12

عدم شرکت

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

77

12

پاس در پره کلینیک اول

12

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

78

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

79

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

80

12

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

81

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

82

12

12

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

83

12

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

17

84

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

85

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

86

12

پاس در پره کلینیک اول

عدم شرکت

پاس در پره کلینیک اول

عدم شرکت

87

12

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

88

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

89

12

عدم شرکت

پاس در پره کلینیک اول

پاس در پره کلینیک اول

عدم شرکت

90

12

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

عدم شرکت

 

 

 

Close