جستجو:        
تعداد رکورد:26
برگزاری آزمون مجدد بخش ترمیمی در پرکلینیک دانشکده
۱۳۹۶ يکشنبه ۴ تير
برگزاری آزمون مجدد بخش ترمیمی در پرکلینیک دانشکده
برگزاری آزمون مجدد بخش ترمیمی در پرکلینیک دانشکده
برگزاری آزمون مجدد بخش اندو در پر کلینیک دانشکده
۱۳۹۶ يکشنبه ۴ تير
برگزاری آزمون مجدد بخش اندو در پر کلینیک دانشکده
برگزاری آزمون مجدد بخش اندو در پر کلینیک دانشکده
برگزاری آزمون مجدد بخش ارتودنسی-دوره ششم آزمون ملی
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۸ خرداد
برگزاری آزمون مجدد بخش ارتودنسی-دوره ششم آزمون ملی
برگزاری آزمون مجدد بخش ارتودنسی-دوره ششم آزمون ملی
برگزاری ششمین دوره پره کلینیک بخش اندو آزمون ملی در دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل
۱۳۹۶ شنبه ۲۰ خرداد
برگزاری ششمین دوره پره کلینیک بخش اندو آزمون ملی در دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل
برگزاری  ششمین دوره پره کلینیک بخش اندو آزمون ملی در دانشکده دندانپزشکی  پردیس بین الملل
برگزاری  ششمین دوره پره کلینیک بخش ارتودنسی آزمون ملی در دانشکده دندانپزشکی  پردیس بین الملل
۱۳۹۶ يکشنبه ۷ خرداد
برگزاری  ششمین دوره پره کلینیک بخش ارتودنسی آزمون ملی در دانشکده دندانپزشکی  پردیس بین الملل
برگزاری  ششمین دوره پره کلینیک بخش ارتودنسی آزمون ملی در دانشکده دندانپزشکی  پردیس بین الملل
برگزاری  ششمین دوره پره کلینیک بخش پروتز آزمون ملی در دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۰ خرداد
برگزاری  ششمین دوره پره کلینیک آزمون ملی در دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل
برگزاری  ششمین دوره پره کلینیک بخش پروتز آزمون ملی در دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل
Close