اعضای شورای  پژوهشی دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل

 

-آقای دکتر پورهاشمی(ریاست محترم دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل)

- آقای  دکتر یزدانی (معاون محترم  پژوهشی  و آموزشی دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل)

- آقای دکتر خرازی فرد )مشاور آماری دانشکده)

-آقای دکتر درخشان (متخصص دندانپزشکی بخش  جراحی فک وصورت)

- آقای دکتر عبدالعالی(متخصص دندانپزشکی بخش  پریو)

-آقای دکتر پیروزمند(متخصص دندانپزشکی   بخش ارتودنسی )

-خانم دکتر غنچه(متخصص دندانپزشکی   بخش رادیولوژی )

-خانم دکترتنکابنی(متخصص دندانپزشکی   بخش بیماری های  دهان )

-خانم دکتر عسگری(متخصص دندانپزشکی   بخش آسیب شناسی )

-خانم دکتر حبیب زاده(متخصص دندانپزشکی   بخش پروتز های دندانی )

-خانم دکتر افخمی(متخصص دندانپزشکی   بخش اندو)

-خانم  دکتر  هاشمی(متخصص دندانپزشکی   بخش  ترمیمی )

-خانم دکترپاریاب(متخصص دندانپزشکی   بخش کودکان)

 

Close