ردیف

نام بخش

نماینده پژوهشی بخش

1

آسیب شناسی دهان ، فک و صورت

دکتر منیرمرادزاده

2

ارتودنسی

دکتر عاطفه صفارشاهرودی

3

اندودانتیکس

دکتر صدیقه خدمت

4

بیماری های دهان ، فک و صورت

دکتر  مریم کوپائی

5

پریودانتیکس

دکتر نینا روزمه

6

پروتزهای دندانی

دکتر ساره حبیب زاده

7

جراحی دهان ، فک و صورت

دکتر فرنوش رزم آرا

8

دندانپزشکی ترمیمی

دکترصدیقه السادات هاشمی کمانگر

9

دندانپزشکی کودکان

دکتر  دنیا علی نژاد

10

رادیولوژی دهان ، فک و صورت

دکتر زهرا غنچه

11

زیست مواد دندانی

دکتر  رضا مسائلی

12

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

دکتر هدی بهرامیان

13

مشاور اپیدمیولوژیست

دکتر خرازی فرد

 

 

Close