دکتر فرزانه افخمی

سرپرست مرکز پژوهش های دانشجویی

  

   - میترا منتظر لطف ( کارشناس مرکز )

 

Close