مرکز پژوهشهای دانشجویی دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل با هدف سازماندهی فعالیتهای پژوهشی دانشجویان از طریق فراهم نمودن محیطی مناسب برای پژوهش، نوآوری، تفکرات خلاق، ایجاد انگیزه و گسترش فرهنگ پژوهش، آموزش فنون پژوهش، ایجاد ارتباط منطقی بین اساتید و دانشجویان برای همکاری در طرحهای پژوهشی شکل گرفته و فعالیتهای خود را در شاخه های مختلف و به منظور دستیابی به این اهداف متمرکز ساخته است.

 

 

* اهداف کلی:

 

- ارتقاء دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشکده در امر پژوهش

- تقویت رشد علمی و توان عملی در استنتاج و بهره گیری دانشجویان از علوم پزشکی

- فراهم سازی زمینه حضور دانشجویان در مجامع علمی – پژوهشی داخل و خارج کشور

- بهینه سازی کیفی و کمی فعالیتهای پژوهشی  دانشجویان دانشکده

- ترغیب دانشجویان به فعالیتها و انجام طرحهای نوآورانه

 

* اهداف اختصاصی:

 

- آموزش و مشاوره به دانشجویان جهت کسب آگاهی از اجزای یک طرح پژوهشی،منابع مود نیاز،...تا حد کسب توانایی در جهت توانایی انجام طرح پژوهشی از نوشتن پروپوزال تا اتمام طرح

- فراهم نمودن زمینه مناسب جهت ترغیب دانشجویان  با هدف شرکت در همایشها ، کنگره ها  و انجام طرحهای پژوهشی

- برگزاری کارگاههای پژوهشی

- برگزاری ژورنال کلاب

- حمایت و تقدیر از پژوهشگران  دانشجو

- ارتباط متقابل با مراکز تحقیقاتی و استفاده از امکانات و توانمندیهای مراکز  پژوهشی دیگر

- حمایت از دانشجویان فعال و علاقه مند به شرکت در همایشهای علمی داخل و خارج کشور

- اطلاع رسانی در خصوص زمان برگزاری کنگره ها و همایشهای داخلی و بین المللی

Close