سال 96-97

ارتوعملی 4

ارتوعملی 2
اندو عملی1
اسیب عملی 2
پریو عملی 2
ثابت عملی 1 
کامل عملی 2
جراحی عملی 3
سلامت عملی 1
کودکان عملی 1
ارتو عملی 1
سیستمیک 2
بیماریها عملی 2
پارسیل عملی 2
پروتز کامل عملی 1
پریو عملی 1
تجهیزات 
ترمیمی عملی 2
جراحی عملی 1
رادیوعملی 2
روش تحقیق 1
مبانی اندو عملی 2
مبانی پروتز ثابت
اندو عملی 3
سیستمیک 3

بیماریها عملی 3

پریو عملی 4

جراحی عملی 5
درمان جامع 1
سلامت دهان عملی 2
کودکان عملی 3

ترمیمی عملی 3

سال 95-96

ارتودنسی عملی 4

اندو 1

اندوعملی4

اسیب  شناسی عملی2

بیماریهای عملی 1

بیماری عملی 3

پارسیل عملی 1

پروتز ثابت عملی 1

پریو عملی 4

پریوعملی 2

تجهیزات

تحقیق 2

ترمیمی عملی 1

حامعه نگر عملی 2

جراحی 1

جراحی 2

جراحی 5

درمان جامع

رادیوعملی 2

سلامت علمی 1

کامل عملی 1

کودکان1

کودکان 3

مبانی اندو دانتیکس1

 

سال 94-95

 گروهبندی ارتدنسی عملی 4

گروهبندی اندو عملی 4

گروهبندی بیماری عملی 3

 گروهبندی پریو عملی 4

گروهبندی جامعه نگر عملی 2

گروهبندی جراحی عملی 5

گروهبندی کودکان عملی 3

گروهبندی جراحی عملی 3

 گروهبندی ارتدنسی عملی 2

گروهبندی اندوعملی 2

گروهبندی پریو عملی 2

گروهبندی ترمیمی عملی 4

گروهبندی ثابت عملی 2

 گروهبندی جامعه نگر عملی 1

گروهبندی کامل عملی 3

گروهبندی کودکان عملی 1

 گروهبندی رادیو عملی 1

گروهبندی بیماری عملی 1

گروهبندی پارسیل عملی 1

گروهبندی جراحی عملی 3

گروهبندی تجهیزات

گروهبندی رادیو عملی3

گروهبندی رادیو عملی 1

گروهبندی تجهیزات

 

 

Close