برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

محل امتحان

ورودی

ساعت امتحان

نام درس

تاریخ

روز

ردیف

آمفی تاتر

خارجی

13

کنترل عفونت

23/2/96

شنبه

1

آمفی تاتر

خارجی

30/12

رادیولوژِی نظری1

6/3/96

شنبه

2

آمفی تاتر

90

30/12

پریو عملی 4

17/3/96

چهارشنبه

3

آمفی تاتر

92

30/12

زبان تخصصی 4

21/3/96

یکشنبه

4

آمفی تاتر

92

30/12

تغذیه درسلامت

23/3/96

سه شنبه

5

کلاس

91

30/12

پریو عملی 2

24/3/96

چهارشنبه

6

کلاس

93

30/12

رادیولوژی عملی 2

24/3/96

چهارشنبه

7

آمفی تاتر

92

30/12

بیماریهای روانی

27/3/96

شنبه

8

آمفی تاتر

خارجی

13

پوسیدگی شناسی

27/3/96

شنبه

9

کلاس

93

30/12

ترمیمی نظری 1

28/3/96

یکشنبه

10

آمفی تاتر

94

30/12

آناتومی و مورفولوژی

28/3/96

یکشنبه

11

آمفی تاتر

90

12

اندو عملی4

29/3/96

دوشنبه

12

کلاس

93

30/12

جراحی عملی 1و2

30/3/96

سه شنبه

13

آمفی تاتر

90

30/12

جراحی عملی4 و5

31/3/96

چهارشنبه

14

آمفی تاتر

خارجی

30/12

مبانی مواددندانی

31/3/96

چهارشنبه

15

طبقه اول

91

10

کودکان نظری1

3/4/96

شنبه

16

طبقه اول

90

30/12

بیولوژی

3/4/96

شنبه

17

طبقه اول

92

10

پریونظری1

4/4/96

یکشنبه

18

طبقه اول

93

30/12

پالپ و پری اپیکال

4/4/96

یکشنبه

19

طبقه اول

91

9

دندانپزشکی تشخیصی5

7/4/96

چهارشنبه

20

طبقه اول

92

10/30

مبانی اندو

7/4/96

چهارشنبه

21

طبقه اول

90

30/12

ایمپلنت

7/4/96

چهارشنبه

22

طبقه اول

92

13/30

پارسیل نظری1

10/4/96

شنبه

23

طبقه اول

94

12

علوم نوین

10/4/96

شنبه

24

طبقه اول

93

30/10

فوریتهای پزشکی

10/4/96

شنبه

25

طبقه اول

90

9

بیماریهای روانی

11/4/96

یکشنبه

26

طبقه اول

93

11

سلامت دهان نظری1

11/4/96

یکشنبه

27

طبقه اول

91

11

ارتودنسی نظری3

12/4/96

دوشنبه

28

طبقه اول

92

9

روانشناسی در دندانپزشکی

12/4/96

دوشنبه

29

طبقه اول

91

9

روانشناسی در دندانپزشکی

14/4/96

چهارشنبه

30

طبقه اول

94

11

رادیولوژِی نظری1

14/4/96

چهارشنبه

31

طبقه اول

92

9

دندانپزشکی تشخیصی3

17/4/96

شنبه

32

طبقه اول

94

30/10

پوسیدگی شناسی

17/4/96

شنبه

33

طبقه اول

93

30/13

پروتز کامل نظری 1

17/4/96

شنبه

34

طبقه اول

90

30/12

کودکان نظری 3

17/4/96

شنبه

35

طبقه اول

خارجی

30/11

دندانپزشکی تشخیصی 1

17/4/96

شنبه

36

طبقه اول

91

11

اندو نظری2

19/4/96

دوشنبه

37

طبقه اول

90

11

سمینار آسیب شناسی

20/4/96

سه شنبه

38

طبقه اول

92

11

دندانپزشکی تشخیصی 4

21/4/96

چهارشنبه

39

طبقه اول

93

9

دندانپزشکی تشخیصی 2

21/4/96

چهارشنبه

40

طبقه اول

90

13

گوش و حلق و بینی

24/4/96

شنبه

41

طبقه اول

91

11

پریو نظری2

24/4/96

شنبه

42

طبقه اول

93

9

تجهیزات دردندانپزشکی

24/4/96

شنبه

43

طبقه اول

92

11

ارتودنسی نظری1

25/4/96

یکشنبه

44

طبقه اول

92

9

اخلاق پزشکی

26/4/96

دوشنبه

45

طبقه اول

خارجی

11

آناتومی و مورفولوژی

26/4/96

دوشنبه

46

طبقه اول

93

9

روش تحقیق1

27/4/96

سه شنبه

47

طبقه اول

90

11

نظام پزشکی

27/4/96

سه شنبه

48

طبقه اول

91

9

پروتزثابت نظری1

28/4/96

چهارشنبه

49

طبقه اول

92

11

علوم نوین

28/4/96

چهارشنبه

50

 

Close