امتحانات دانشجویان غیر ایرانی در نیمسال دوم سال تحصیلی98-97

 

 

تعداد مراقب

ساعت

مکان

روز

تاریخ امتحان

نام درس

3

8

آمفی تئاتر

دوشنبه

27/03/98

Advance science

3

10

آمفی تئاتر

دوشنبه

03/04/98

Dental anatomy

3

14

سالن امتحانات

چهارشنبه

12/04/98

cariology

3

12

سالن امتحانات

سه شنبه

18/04/98

radiology

 

Close