درباره معاونت

اداره آموزش واحد اداري دانشكده مي باشد كه همه امور آموزشي مربوط به دانشجويان از قبيل ثبت نام اوليه دانشجويان، انتخاب واحد، تنظيم كارتهاي دانشجويي، تنظيم برنامه هاي درسي،  دعوت مدرسين و تنظيم برنامه هاي امتحاني و ابلاغ به مدرسين مربوطه، انجام امور مربوط به حذف و اضافه و كنترل واحدهاي دانشجويان ، نظارت بر تشكيل مرتب كلاسها و دريافت گزارش غيبت در كلاس و اقدام برابر مقررات ، دريافت ريز نمرات و ارزيابي آن و كنترل نمرات دانشجويان و اعلام دانشجويان مشروط و دانشجويان ممتاز، اقدامات لازم به درخواست تجديد نظر دانشجويان، انجام امور مربوط به مرخصي تحصيلي، انصراف ازتحصيل، انتقال و جابجايي و تغيير رشته، دانشجویان مهمان ، صدور گواهي هاي اشتغال به تحصيل براي دانشجويان، انجام امور مربوط به آمار ، معرفي دانشجويان به ساير دانشكده ها جهت تحصيل برخي از دروس، ارائه فرم قرارداد حق التدريسي به اساتيد و جمع آوري مدارك و كنترل و ارسال آنها به آموزش كل، ارائه برگ تسويه حساب به دانشجويان و تحويل مدارك دانشجو جهت فارغ التحصيلي و انجام كليه امور مربوط به فارغ التحصيلي اعم از ثبت و كنترل ريزنمرات و تكميل فرمها و ضميمه نمودن مدارك  و معرفي جهت انجام طرح و معرفي به نظام وظيفه ، جواب گويي روزانه به دانشجويان دركليه مسائل آموزشي را بر عهده دارد.

 

Close