معاون آموزشی


نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه دیباجی

سمت سازمانی:  معاون آموزشی و پژوهشی

درجه علمی: استادیار 

رشته تحصیلی: اندودانتیکس

Email :    f-dibaji@tums.ac.ir

 

 

 

Close