کد: 19849      تعداد بازدید : 668

برنامه دوچرخشه نیمسال دوم 1399-1398 کلیه ورودی ها به جز ترم 6 و8

 

برنامه مجدد کارآموزی واحدهای عملی ترم 4 نیمسال دوم 99-98 ورودی 97- پردیس دانشکده دندانپزشکی

 

                        کلیات آناتومی و مرفولوژی دندان عملی     تعداد 12 جلسه

روزهای سه شنبه

پری کلینیک بزرگ

مورخ 24/04/99

لغایت 28/05/99

ساعت 8 الی 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه مجدد كارآموزي واحد هاي عملي  ترم 10 نيمسال دوم 1399-1398 ورودي 94 – پردیس دانشکده دندانپزشکی

هفته چهارم

هفته سوم

هفته دوم

هفته اول

 

 

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

 

 

 

 

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

روز

 

28/03

27/03

26/03

25/03

24/03

 

 

 

 

03/12

30/11

29/11

28/11

27/11

26/11

23/11

22/11

21/11

20/11

19/11

تاريخ

واحد

عنوان درس

 

3/5

2/4

1/5

3/4

1/2

 

 

 

 

1/2

3/5

2/4

1/5

3/4

1/2

3/5

2/4

1/5

3/4

1/2

2

كودكان عملي2             صبح

1/2

3/5

2/4

1/5

3/4

 

 

 

 

3/4

1/2

3/5

2/4

1/5

3/4

1/2

3/5

2/4

1/5

3/4

2

ثابت  عملي2               صبح

8/10

7/9

6/10

8/9

6/7

 

 

 

 

6/7

8/10

7/9

6/10

8/9

6/7

8/10

7/9

6/10

8/9

6/7

2

اندو عملي2                 صبح

7

10

9

6

8

 

 

 

 

8

7

10

9

6

8

7

10

9

6

8

2

جراحي عملي 4            صبح

6

8

7

10

9

 

 

 

 

9

6

8

7

10

9

6

8

7

10

9

1

ترميمي عملي3             صبح

9

6

3

2

5

 

 

 

 

10

9

6

3

2

5

4

1

8

7

10

1

ارتو عملي 3                صبح

4

1

8

7

10

 

 

 

 

5

4

1

8

7

10

9

6

3

2

5

1

پريو عملي3                صبح

18

17

 

16

15

 

 

 

 

15

18

17

 

16

15

18

17

 

16

15

long

جراحي عملي 4           عصر

15

16

 

17

18

 

 

 

 

18

15

16

 

17

18

15

16

 

17

18

long

ترميمي عملي3             عصر

17

15

 

18

16

 

 

 

 

16

17

15

 

18

16

17

15

 

18

16

1

پايان نامه2                  عصر

11تا14

 

 

 

11تا14

 

 

 

 

11تا14

11تا14

 

 

 

11تا14

11تا14

 

 

 

11تا14

1

آسيب عملي 2             عصر

 

 

 

 

 

 

 

برنامه مجدد كارآموزي واحد هاي عملي  ترم 10 نيمسال دوم 1399-1398 ورودي 94

 

 

 

 

 

 

 

برنامه مجدد كارآموزي واحد هاي عملي  ترم 10 نيمسال دوم 1399-1398 ورودي 94

 

توضيحات:

1-دانشجويان محترم در گردشهاي صبح به 10 گروه تقسيم مي گردند.

2- گروه بندي شيفت بعد از ظهر از شماره 11 الي 18 مي باشند. گروه 11 الي 14 از بين گروه 1تا 5 صبح و گروه 15 الي 18 از بين گروه 6 تا 10 صبح تعيين مي گردد.

3- دانشجويان عزيز لطفا به روزهاي جبراني خود دقت فرمايند :‌  ممكن است با روزهاي بخشها در طي ترم متفاوت باشد . (روزهاي جبراني شنبه و 4شنبه مورخ 18/04-21/04مي باشد.)

4-شروع و پايان چرخش اول  از تاريخ 19/11/1398 لغايت 21/04/1399 مي باشد.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه مجدد كارآموزي واحد هاي عملي  ترم 10 نيمسال دوم 1399-1398 ورودي 94

هفته یازدهم

هفته دهم

هفته نهم

ادامه هفته هشتم                  

 

 

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

 

روز

 

15/05

14/05

13/05

12/05

11/05

08/05

07/05

06/05

05/05

04/05

01/05

31/04

30/04

29/04

28/04

25/04

24/04

23/04

22/04

 

تاريخ

واحد

عنوان درس

 

8/10

7/9

6/10

8/9

6/7

8/10

7/9

6/10

8/9

6/7

8/10

7/9

6/10

8/9

6/7

8/10

7/9

6/10

8/9

 

2

كودكان عملي2         صبح

6/7

8/10

7/9

10/6

8/9

6/7

8/10

7/9

10/6

8/9

6/7

8/10

7/9

10/6

8/9

6/7

8/10

7/9

10/6

 

2

ثابت  عملي2           صبح

3/5

2/4

1/5

3/4

1/2

3/5

2/4

1/5

3/4

1/2

3/5

2/4

1/5

3/4

1/2

3/5

2/4

1/5

3/4

 

2

اندو عملي2             صبح

2

5

4

1

3

2

5

4

1

3

2

5

4

1

3

2

5

4

1

 

2

جراحي عملي 4       صبح

1

3

2

5

4

1

3

2

5

4

1

3

2

5

4

1

3

2

5

 

1

ترميمي عملي3         صبح

4

1

8

7

10

9

6

3

2

5

4

1

8

7

10

9

6

3

2

 

1

ارتو عملي 3            صبح

9

6

3

2

5

4

1

8

7

10

9

6

3

2

5

4

1

8

7

 

1

پريو عملي3            صبح

14

13

 

12

11

14

13

 

12

11

14

13

 

12

11

14

13

 

12

 

long

جراحي عملي 4       عصر

11

12

 

13

14

11

12

 

13

14

11

12

 

13

14

11

12

 

13

 

long

ترميمي عملي3         عصر

12

11

 

14

13

12

11

 

14

13

12

11

 

14

13

12

11

 

14

 

1

پايان نامه 2             عصر

15تا18

 

 

 

15تا18

15تا18

 

 

 

15تا18

15تا18

 

 

 

15تا18

15تا18

 

 

 

 

1

آسيب عملي 2         عصر

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

برنامه مجدد كارآموزي واحد هاي عملي  ترم 10 نيمسال دوم 1399-1398 ورودي 94

 

هفته چهاردهم

هفته سیزدهم

هفته دوازدهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

روز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/06

جبرانی

01/06

 

29/05

28/05

27/05

26/05

25/05

22/05

21/05

20/05

19/05

18/05

تاريخ

واحد

عنوان درس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/7

6/7

8/10

7/9

6/10

8/9

6/7

8/10

7/9

6/10

8/9

6/7

2

كودكان عملي2         صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

8/9

8/9

6/7

8/10

7/9

10/6

8/9

6/7

8/10

7/9

10/6

8/9

2

ثابت  عملي2           صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2

1/2

3/5

2/4

1/5

3/4

1/2

3/5

2/4

1/5

3/4

1/2

2

اندو عملي2             صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

2

5

4

1

3

2

5

4

1

3

2

جراحي عملي 4        صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

1

3

2

5

4

1

3

2

5

4

1

ترميمي عملي3         صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

4

1

8

7

10

9

6

3

2

5

1

ارتو عملي 3            صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

10

10

9

6

3

2

5

4

1

8

7

10

1

پريو عملي3             صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

11

11

14

13

 

12

11

14

13

 

12

11

long

جراحي عملي 4        عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

14

14

11

12

 

13

14

11

12

 

13

14

long

ترميمي عملي3         عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

13

13

12

11

 

14

13

12

11

 

14

13

1

پايان نامه 2              عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

15تا18

15تا18

15تا18

 

 

 

15تا18

15تا18

 

 

 

15تا18

1

آسيب عملِي 2          عصر

 

 

 

 

 

برنامه مجدد كارآموزي واحد هاي عملي  ترم 10 نيمسال دوم 1399-1398 ورودي 94

توضيحات:

1-دانشجويان محترم در گردشهاي صبح به 10 گروه تقسيم مي گردند.

2- گروه بندي شيفت بعد از ظهر از شماره 11 الي 18 مي باشند. گروه 11 الي 14 از بين گروه 1تا 5 صبح و گروه 15 الي 18 از بين گروه 6 تا 10 صبح تعيين مي گردد.

3- دانشجويان عزيز لطفا به روزهاي جبراني خود دقت فرمايند :‌  ممكن است با روزهاي بخشها در طي ترم متفاوت باشد . (روز جبراني یکشنبه مورخ 02/06/99مي باشد.)

4-شروع و پايان چرخش دوم از تاريخ 22/04/1399  لغايت 02/06/1399 مي باشد.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

برنامه كارآموزي واحد هاي عملي  ترم 12   نيمسال دوم 1399-1398  - ورودی 93- پردیس دانشکده دندانپزشکی

هفته چهارم

هفته سوم

هفته دوم

هفته اول

 

 

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

 

 

 

 

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

روز

 

21/03

20/03

19/03

18/03

17/03

 

 

 

 

03/12

30/11

29/11

28/11

27/11

26/11

23/11

22/11

21/11

20/11

19/11

تاريخ واحد

عنوان درس

 

 

 

4-1

 

4-1

 

 

 

 

4-1

 

 

4-1

 

4-1

 

 

4-1

 

4-1

2

ايمپلنت عملي               صبح

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

سيستميك4                صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

پایان نامه 4                  صبح

4و3

 

 

4و3

 

 

 

 

 

 

4و3

 

 

4و3

 

4و3

 

 

4و3

 

1

تشخيصي 7                 عصر

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

4-1

2

پروتز پیشرفته عملی       عصر

 

 

4-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

4-1

 

 

2

بليچينگ                      عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

پريو عملي 5                عصر

2و1

 

 

2و1

 

 

 

 

 

 

2و1

 

 

2و1

 

2و1

 

 

2و1

 

2

درمان جامع 2               عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هفته هشتم

هفته هفتم

هفته ششم

هفته پنجم

 

 

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

روز

 

18/04

17/04

16/04

15/04

14/04

11/04

10/04

09/04

08/04

07/04

04/04

03/04

02/04

01/04

31/03

28/03

27/03

26/03

25/03

24/03

تاريخ واحد

عنوان درس

 

 

 

4-1

 

4-1

 

 

4-1

 

4-1

 

 

4-1

 

4-1

 

 

4-1

 

4-1

2

ايمپلنت عملي               صبح

-

-

-

3و4

-

-

-

-

1و2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

سيستميك4                  صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

پایان نامه 4                  صبح

2و1

 

 

2و1

 

2و1

 

 

2و1

 

2و1

 

 

4و3

 

4و3

 

 

4و3

 

1

تشخيصي 7                  عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

4-1

2

پروتز پیشرفته عملی       عصر

 

 

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

 

4-1

 

 

2

بليچينگ                      عصر

 

 

 

 

 

 

 

4و3

 

 

 

 

1و2

 

 

 

 

 

 

 

2

پريو عملي 5                عصر

4و3

 

 

4و3

 

4و3

 

 

4و3

 

4و3

 

 

2و1

 

2و1

 

 

2و1

 

2

درمان جامع 2              عصر

 

               

 

 

 

 

 

 

 

هفته دوازدهم

هفته يازدهم

هفته دهم

هفته نهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

روز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/04

26/04

25/04

24/04

23/04

22/04

21/04

تاريخ واحد

عنوان درس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون

2

ايمپلنت عملي               صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

2

سيستميك4                  صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

پایان نامه 4                  صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2و1

 

2و1

 

 

2و1

 

1

تشخيصي 7                  عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

پروتز پیشرفته عملی        عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

بليچينگ                      عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

پريو عملي 5                عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4و3

 

4و3

 

 

4و3

 

2

درمان جامع 2               عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close