کد: 6089      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۱ شنبه ۱۱ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۸ آذر    تعداد بازدید : 4653

برنامه امتحانات

تعداد مراقب

ساعت

محل برگزاری

روز

ورودی

تاریخ

نام درس

ردیف

......

13

بخش پاتولوژی

دوشنبه

93

14/08/97

پاتولوژی عملی 2( گروه 4و3)

1

3

12:30

سالن آمفی تاتر

چهارشنبه

93

23/08/97

سلامت عملی 2 ( گروه 2و1)

2

4

12:30

سالن آمفی تاتر

شنبه

94

26/08/97

دندانپزشکی تشخیصی 3( میان ترم)

3

4

12:30

سالن آمفی تاتر

دوشنبه

93

28/08/97

پاتولوژی عملی 2 ( ورود به بخش)

4

4

12:30

سالن آمفی تاتر

چهارشنبه

95

30/08/97

سیستمیک 1 ( میان ترم)

5

4

12:30

سالن آمفی تاتر

شنبه

93

03/09/97

دندانپزشکی تشخیصی 5( میان ترم)

6

4

12:30

سالن آمفی تاتر

سه شنبه

95

06/09/97

فارماکولوژی( میان ترم)

7

3

12:30

سالن آمفی تاتر

چهارشنبه

94

07/09/97

سلامت دهان عملی 1 ( خروج از بخش)

8

.......

12:30

کلاس 3و2

شنبه

92

11/09/97

اندو عملی 2( خروج از بخش روتیشن 1و2)

9

4

12:30

سالن آمفی تاتر

سه شنبه

91

27/09/97

سیسمتیک 4

10

4

12:30

سالن آمفی تاتر

چهارشنبه

95

14/09/97

مبانی پروتز کامل

11

4

8:45

سالن آمفی تاتر

یکشنبه

95

25/09/97

مبانی دندانپزشکی ترمیمی

12

4

12:30

سالن آمفی تاتر

یکشنبه

91

02/10/97

بلیچینگ

13

4

12:30

سالن آمفی تاتر

چهارشنبه

91

05/10/97

پروتز پیشرفته عملی

14

4

12:30

سالن آمفی تاتر

شنبه

93

08/10/97

ارتو عملی 3

15

4

14

92

حاکمیت خدمات بالینی

16

4

12:30

سالن آمفی تاتر

یکشنبه

92

09/10/97

پریو عملی 3

17

4

12:30

سالن آمفی تاتر

سه شنبه

93

11/10/97

پریو عملی 2

18

.....

12:30

کلاس2و3

92

اندو عملی 2 ( خروج از بخش روتیشن 4و3)

19

3

12:30

سالن آمفی تاتر

چهارشنبه

94

12/10/97

سلامت دهان عملی1 ( گروه 4و3)

20

.......

12:30

آسکی _ پری کلینیک

91

ایمپلنت عملی

21

4

12:30

سالن آمفی تاتر

شنبه

94

15/10/97

بیماریهای دهان 1

22

.....

13

بخش پاتولوژی

93

پاتولوژی عملی 2 ( گروه 2و1)

23

3

12:30

سالن آمفی تاتر

یکشنبه

93

16/10/97

سلامت عملی 2 ( گروه 4و3)

24

4

9-8:30

 

سالن آمفی تاتر

دوشنبه

94

17/10/97

جراحی عملی 2و1

25

4

12:30

سالن آمفی تاتر

91و92

جراحی عملی 5و4

26

4

12:30

کلاسها

سه شنبه

93

18/10/97

جراحی عملی 3

27

4

12:30

سالن آمفی تاتر

95

مبانی پروتز پارسیل

28

8

10:30

سالن امتحانات و آمفی تاتر

چهارشنبه

95و94

19/10/97

اخلاق پزشکی

29

4

12:30

سالن آمفی تاتر

93

رادیو عملی 3

30

4

8

سالن امتحانات

شنبه

95

22/10/97

آموزش مهارت های بالینی

31

4

9

سالن امتحانات

94

بیماریهای روانی

32

4

10:30

سالن امتحانات

93

اندودانتیکس نظری 2

33

4

12

سالن امتحانات

92

پریو نظری 3

34

4

13:30

سالن امتحانات

95

کمپلکس پالپ و پری اپیکال

35

2

9

سالن امتحانات

دوشنبه

غیر ایرانی

24/10/97

آناتومی و مورفولوژی دندان

36

4

11:30

سالن امتحانات

95

روانشناسی در دندانپزشکی

37

2

9

سالن امتحانات

چهارشنبه

غیر ایرانی

26/10/97

تغذیه

38

4

10:30

سالن امتحانات

95

کنترل عفونت

39

4

12

سالن امتحانات

93

کودکان نظری 1

40

4

13:30

سالن امتحانات

94

ارتو نظری 1

41

4

15

سالن امتحانات

92

جراحی نظری 2

42

4

9

سالن امتحانات

شنبه

95

29/10/97

جراحی نظری 1

43

4

10:30

سالن امتحانات

93

ارتو نظری 3

44

4

12

سالن امتحانات

92

دندانپزشکی تشخیصی 6

45

2

13:30

سالن امتحانات

غیر ایرانی

پوسیدگی شناسی

46

4

10

سالن امتحانات

یکشنبه

94

30/10/97

پریو نظری 1

47

4

10

سالن امتحانات

دوشنبه

95

01/11/97

رادیولوژی نظری 2

48

4

12

سالن امتحانات

92

تروماتولوژی

49

2

10

سالن امتحانات

سه شنبه

غیر ایرانی

02/11/97

علوم نوین

50

2

12

سالن امتحانات

94

درمان بیماران با بی دندانی کامل

51

4

9

سالن امتحانات

چهارشنبه

95

03/11/97

سلامت دهان نظری 1

52

4

10:30

سالن امتحانات

92

پروتز پیشرفته نظری 2

53

4

12

سالن امتحانات

93

پریو نظری 2

54

2

9

سالن امتحانات

شنبه

غیر ایرانی

06/11/97

رادیولوژی نظری 1

55

4

10:30

سالن امتحانات

93

تشخیصی 5

56

4

12

سالن امتحانات

95

بیماریهای سیستمیک 1

57

4

13:30

سالن امتحانات

92

کودکان نظری 2

58

4

10

سالن امتحانات

یکشنبه

94

07/11/97

تشخیصی 3

59

4

10

سالن امتحانات

دوشنبه

92

08/11/97

حاکمیت خدمات بالینی

60

4

10

سالن امتحانات

سه شنبه   

94

09/11/97

زبان تخصصی 4و3

61

4

10

سالن امتحانات

چهارشنبه

95

10/11/97

فارماکولوژی

62

 

 

نظر شما :
captcha
Close