دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشكده دندانپزشكي
کد : 6093-353827      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۰ دي تعداد بازدید : 434

نیمسال دوم | برنامه هفتگی | ورودی 94

ورودی 94
ورودی 94

برنامه دروس ترم 10 دانشکده دندانپزشكي  پردیس بین الملل نیمسال دوم 99-98

 ورودی 94

عصرها

صبح ها

ايام هفته

                                             

8:45-7:45                                                                                 

پروتز پیشرفته نظری 2                                                                               

کلاس  3

شنبه

                                                                                

 

8:45-7:45                                                                                 

دندانپزشکی تشخیصی 6                                                                               

کلاس 3                                                                         

يكشنبه

 

 

8:45-7:45                          

کودکان نظری 2

 

كلاس 3           

دوشنبه

 

8:45-7:45

پریو نظری 3

کلاس  3

سه‌شنبه

 

8:45-7:45

جراحی نظری 2                                 

كلاس  3

چهارشنبه

 

 

توضیحات:

تاريخ شروع كلاسها   19/11/98     وتاريخ پايان كلاسها 28/03/99   ميباشد

برنامه آموزشي نيمسال 1-98-97

 دانشجويان ترم دهم

ورودي 94

ردیف

شماره درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیش نیاز

1

1021120

دندانپزشکی کودکان نظری 2

1 واحد نظری

کودکان نظری 1

2

1020088

پروتز پیشرفته نظری 2

1 واحد نظری

پروتز پیشرفته نظری 1

3

1020063

دندانپزشکی تشخیصی 6

1 واحد نظری

دندانپزشکی تشخیصی 1

4

1021055

جراحی نظری 2

1 واحد نظری

جراحی نظری 1

5

1021118

پریو نظری 3

1 واحد نظری

پریو نظری 2

6

1021058

آسیب شناسی عملی 2

1 واحد عملی

آسیب شناسی عملی 1

7

1020066

ترمیمی عملی 3

1 واحد عملی

ترمیمی عملی 2

8

1021111

پریو عملی 3

1 واحد عملی

پریو عملی 2

9

1021113

ارتودنسی عملی 3

1 واحد عملی

ارتودنسی عملی 2

10

1021108

کودکان عملی 2

2 واحد عملی

کودکان عملی 1

11

1020085

اندو عملی 2

2 واحد عملی

اندو عملی 1

12

1020080

جراحی عملی 4

2 واحد عملی

جراحی  عملی 3- جراحی نظری 2

13

1020083

پروتز ثابت عملی 2

2 واحد عملی

پروتز ثابت عملی 1

14

1020081

رساله پایان نامه 2

1 واحد عملی

رساله پایان نامه 1

جمع واحدها:   18

5  واحد  نظری                              13 واحد عملی

 

برنامه کارآموزی

برنامه كارآموزي واحد هاي عملي  ترم 10 نيمسال دوم 1399-1398 ورودي 94

هفته چهارم

هفته سوم

هفته دوم

هفته اول

 

 

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

روز

 

14/12

13/12

12/12

11/12

10/12

07/12

06/12

05/12

04/12

03/12

30/11

29/11

28/11

27/11

26/11

23/11

22/11

21/11

20/11

19/11

تاريخ

واحد

عنوان درس

 

3/5

2/4

1/5

3/4

1/2

3/5

2/4

1/5

3/4

1/2

3/5

2/4

1/5

3/4

1/2

3/5

 

1/5

3/4

1/2

2

كودكان عملي2             صبح

1/2

3/5

2/4

1/5

3/4

1/2

3/5

2/4

1/5

3/4

1/2

3/5

2/4

1/5

3/4

1/2

 

2/4

1/5

3/4

2

ثابت  عملي2               صبح

8/10

7/9

6/10

8/9

6/7

8/10

7/9

6/10

8/9

6/7

8/10

7/9

6/10

8/9

6/7

8/10

 

6/10

8/9

6/7

2

اندو عملي2                 صبح

7

10

9

6

8

7

10

9

6

8

7

10

9

6

8

7

 

9

6

8

2

جراحي عملي 4            صبح

6

8

7

10

9

6

8

7

10

9

6

8

7

10

9

6

 

7

10

9

1

ترميمي عملي3             صبح

9

6

3

2

5

4

1

8

7

10

9

6

3

2

5

4

 

8

7

10

1

ارتو عملي 3                صبح

4

1

8

7

10

9

6

3

2

5

4

1

8

7

10

9

 

3

2

5

1

پريو عملي3                صبح

18

17

 

16

15

18

17

 

16

15

18

17

 

16

15

18

 

 

16

15

long

جراحي عملي 4           عصر

15

16

 

17

18

15

16

 

17

18

15

16

 

17

18

15

 

 

17

18

long

ترميمي عملي3             عصر

17

15

 

18

16

17

15

 

18

16

17

15

 

18

16

17

 

 

18

16

1

پايان نامه2                  عصر

11تا14

 

 

 

11تا14

11تا14

 

 

 

11تا14

11تا14

 

 

 

11تا14

11تا14

 

 

 

11تا14

1

آسيب عملي 2             عصر

 

 

 

 

 

 

 

برنامه كارآموزي واحد هاي عملي  ترم 10 نيمسال دوم 1399-1398 ورودي 94

هفته هشتم

هفته هفتم

هفته ششم

هفته پنجم

 

 

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

روز

 

27/01

26/01

25/01

24/01

23/01

20/01

19/01

18/01

17/01

16/01

28/12

27/12

26/12

25/12

24/12

21/12

20/12

19/12

18/12

17/12

تاريخ

واحد

عنوان درس

 

3/5

2/4

1/5

3/4

1/2

3/5

2/4

1/5

3/4

1/2

 

 

1/5

3/4

1/2

3/5

2/4

1/5

 

1/2

2

كودكان عملي2          صبح

1/2

3/5

2/4

1/5

3/4

1/2

3/5

2/4

1/5

3/4

 

 

2/4

1/5

3/4

1/2

3/5

2/4

 

3/4

2

ثابت  عملي2            صبح

8/10

7/9

6/10

8/9

6/7

8/10

7/9

6/10

8/9

6/7

 

 

6/10

8/9

6/7

8/10

7/9

6/10

 

6/7

2

اندو عملي2              صبح

7

10

9

6

8

7

10

9

6

8

 

 

9

6

8

7

10

9

 

8

2

جراحي عملي 4         صبح

6

8

7

10

9

6

8

7

10

9

 

 

7

10

9

6

8

7

 

9

1

ترميمي عملي3          صبح

9

6

3

2

5

4

1

8

7

10

 

 

3

2

5

4

1

8

 

10

1

ارتو عملي 3             صبح

4

1

8

7

10

9

6

3

2

5

 

 

8

7

10

9

6

3

 

5

1

پريو عملي3              صبح

18

17

 

16

15

18

17

 

16

15

 

 

 

16

15

18

17

 

 

15

long

جراحي عملي 4         عصر

15

16

 

17

18

15

16

 

17

18

 

 

 

17

18

15

16

 

 

18

long

ترميمي عملي3          عصر

17

15

 

18

16

17

15

 

18

16

 

 

 

18

16

17

15

 

 

16

1

پايان نامه 2               عصر

11تا14

 

 

 

11تا14

11تا14

 

 

 

11تا14

 

 

 

 

11تا14

11تا14

 

 

 

11تا14

1

آسيب عملي2            عصر

 

 

 

 

 

 

 

برنامه كارآموزي واحد هاي عملي  ترم 10 نيمسال دوم 1399-1398 ورودي 94

 

توضيحات:

1-دانشجويان محترم در گردشهاي صبح به 10 گروه تقسيم مي گردند.

2- گروه بندي شيفت بعد از ظهر از شماره 11 الي 18 مي باشند. گروه 11 الي 14 از بين گروه 1تا 5 صبح و گروه 15 الي 18 از بين گروه 6 تا 10 صبح تعيين مي گردد.

3- دانشجويان عزيز لطفا به روزهاي جبراني خود دقت فرمايند :‌  ممكن است با روزهاي بخشها در طي ترم متفاوت باشد . (روزهاي جبراني : شنبه-1شنبه-2شنبه-3شنبه مورخ 30/01-31/01-01/02-02/02 مي باشد.)

4-شروع و پايان چرخش اول  از تاريخ 19/11/1398 لغايت 02/02/1399 مي باشد.

 

 

هفته نهم روزهاي جبراني

 

 

 

 

 

3شنبه جبراني

2شنيه جبراني

1شنبه جبراني

شنبه جبراني

روز

 

 

 

 

02/02

01/02

31/01

30/01

تاريخ واحد

عنوان درس

 

 

 

 

3و5

2/4

3/4

2/4

2

كودكان عملي2                صبح

 

 

 

1/2

3/5

1/5

3/5

2

ثابت  عملي2                  صبح

 

 

 

8/10

7/9

8/9

7/9

2

اندو عملي2                    صبح

 

 

 

7

10

6

10

2

جراحي عملي 4               صبح

 

 

 

6

8

10

8

1

ترميمي عملي3                صبح

 

 

 

9

6

7

1

1

ارتو عملي 3                   صبح

 

 

 

4

1

2

6

1

پريو عملي3                   صبح

 

 

 

18

 

16

17

long

جراحي عملي 4               عصر

 

 

 

15

 

17

16

long

ترميمي عملي3                عصر

 

 

 

17

 

18

15

1

پايان نامه 2                     عصر

 

 

 

11تا14

 

 

 

1

آسيب عملي2                  عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه كارآموزي واحد هاي عملي  ترم 10 نيمسال دوم 1399-1398 ورودي 94

هفته دوازدهم

هفته یازدهم

هفته دهم

هفته نهم

 

 

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

 

 

روز

 

24/02

23/02

22/02

21/02

20/02

17/02

16/02

15/02

14/02

13/02

10/02

09/02

08/02

07/02

06/02

03/02

24/02

23/02

 

 

تاريخ

واحد

عنوان درس

 

8/10

7/9

6/10

8/9

6/7

8/10

7/9

6/10

8/9

6/7

8/10

7/9

6/10

8/9

6/7

8/10

 

 

 

 

2

كودكان عملي2         صبح

6/7

8/10

7/9

10/6

8/9

6/7

8/10

7/9

10/6

8/9

6/7

8/10

7/9

10/6

8/9

6/7

 

 

 

 

2

ثابت  عملي2           صبح

3/5

2/4

1/5

3/4

1/2

3/5

2/4

1/5

3/4

1/2

3/5

2/4

1/5

3/4

1/2

3/5

 

 

 

 

2

اندو عملي2             صبح

2

5

4

1

3

2

5

4

1

3

2

5

4

1

3

2

 

 

 

 

2

جراحي عملي 4        صبح

1

3

2

5

4

1

3

2

5

4

1

3

2

5

4

1

 

 

 

 

1

ترميمي عملي3         صبح

9

6

3

2

5

4

1

8

7

10

9

6

3

2

5

4

 

 

 

 

1

ارتو عملي 3            صبح

4

1

8

7

10

9

6

3

2

5

4

1

8

7

10

9

 

 

 

 

1

پريو عملي3             صبح

14

13

 

12

11

14

13

 

12

11

14

13

 

12

11

14

 

 

 

 

long

جراحي عملي 4        عصر

11

12

 

13

14

11

12

 

13

14

11

12

 

13

14

11

 

 

 

 

long

ترميمي عملي3         عصر

12

11

 

14

13

12

11

 

14

13

12

11

 

14

13

12

 

 

 

 

1

پايان نامه 2              عصر

15تا18

 

 

 

15تا18

15تا18

 

 

 

15تا18

15تا18

 

 

 

15تا18

15تا18

 

 

 

 

1

آسيب عملي 2         عصر

 

 

 

 

 

 

 

برنامه كارآموزي واحد هاي عملي  ترم 10 نيمسال دوم 1399-1398 ورودي 94

هفته شانزدهم

هفته پانزدهم

هفته چهاردهم

هفته سیزدهم

 

 

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

روز

 

21/03

20/03

19/03

18/03

17/03

14/03

13/03

12/03

11/03

10/03

07/03

06/03

05/03

04/03

03/03

31/02

30/02

29/02

28//02

27/02

تاريخ

واحد

عنوان درس

 

8/10

7/9

6/10

8/9

6/7

 

7/9

6/10

8/9

6/7

8/10

7/9

 

 

6/7

8/10

7/9

6/10

8/9

6/7

2

كودكان عملي2          صبح

6/7

8/10

7/9

10/6

8/9

 

8/10

7/9

10/6

8/9

6/7

8/10

 

 

8/9

6/7

8/10

7/9

10/6

8/9

2

ثابت  عملي2            صبح

3/5

2/4

1/5

3/4

1/2

 

2/4

1/5

3/4

1/2

3/5

2/4

 

 

1/2

3/5

2/4

1/5

3/4

1/2

2

اندو عملي2              صبح

2

5

4

1

3

 

5

4

1

3

2

5

 

 

3

2

5

4

1

3

2

جراحي عملي 4         صبح

1

3

2

5

4

 

3

2

5

4

1

3

 

 

4

1

3

2

5

4

1

ترميمي عملي3          صبح

9

6

3

2

5

 

1

8

7

10

9

6

 

 

5

4

1

8

7

10

1

ارتو عملي 3             صبح

4

1

8

7

10

 

6

3

2

5

4

1

 

 

10

9

6

3

2

5

1

پريو عملي3              صبح

14

13

 

12

11

 

13

 

12

11

14

13

 

 

11

14

13

 

12

11

long

جراحي عملي 4         عصر

11

12

 

13

14

 

12

 

13

14

11

12

 

 

14

11

12

 

13

14

long

ترميمي عملي3          عصر

12

11

 

14

13

 

11

 

14

13

12

11

 

 

13

12

11

 

14

13

1

پايان نامه 2               عصر

15تا18

 

 

 

15تا18

 

 

 

 

15تا18

15تا18

 

 

 

15تا18

15تا18

 

 

 

15تا18

1

آسيب عملِي 2           عصر

 

 

 

 

 

برنامه كارآموزي واحد هاي عملي  ترم 10 نيمسال دوم 1399-1398 ورودي 94

توضيحات:

1-دانشجويان محترم در گردشهاي صبح به 10 گروه تقسيم مي گردند.

2- گروه بندي شيفت بعد از ظهر از شماره 11 الي 18 مي باشند. گروه 11 الي 14 از بين گروه 1تا 5 صبح و گروه 15 الي 18 از بين گروه 6 تا 10 صبح تعيين مي گردد.

3- دانشجويان عزيز لطفا به روزهاي جبراني خود دقت فرمايند :‌  ممكن است با روزهاي بخشها در طي ترم متفاوت باشد . (روزهاي جبراني: چهارشنبه، شنبه ، 1شنبه، 2 شنبه و سه شنبه  مورخ 28/03- 31/03- 01/04-02/04-03/04 مي باشد.)

4-شروع و پايان چرخش دوم از تاريخ 03/02/1399  لغايت 03/04/1399 مي باشد.

 

 

هفته هجدهم

هفته هفدهم

 

 

سه شنبه

جبراني

2شنبه

جبراني

1شنبه

جبراني

شنبه

جبراني

4شنبه جبراني

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

روز

 

03/04

02/04

01/04

31/03

28/03

27/03

26/03

25/03

24/03

تاريخ واحد

عنوان درس

 

 

6/10

8/10

8/9

 

7/9

6/10

8/9

6/7

2

كودكان عملي2                 صبح

 

7/9

6/7

10/6

 

8/10

7/9

10/6

8/9

2

ثابت  عملي2                   صبح

 

1/5

3/5

3/4

 

2/4

1/5

3/4

1/2

2

اندو عملي2                    صبح

 

4

2

1

 

5

4

1

3

2

جراحي عملي 4               صبح

 

2

1

5

 

3

2

5

4

1

ترميمي عملي3                صبح

 

3

9

2

 

1

8

7

10

1

ارتو عملي 3                   صبح

 

8

4

7

 

6

3

2

5

1

پريو عملي3                    صبح

 

 

14

12

 

13

 

12

11

long

جراحي عملي 4               عصر

 

 

11

13

 

12

 

13

14

long

ترميمي عملي3                 عصر

 

 

12

14

 

11

 

14

13

1

پايان نامه 2                     عصر

 

 

15تا18

 

 

 

 

 

15تا18

1

آسيب عملِي 2                 عصر