دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشكده دندانپزشكي
کد : 6093-354049      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ شنبه ۵ اسفند تعداد بازدید : 392

نیمسال دوم | برنامه هفتگی | ورودی 95

ورودی 95
ورودی 95

برنامه دروس ترم 8دانشکده دندانپزشكي پردیس بین الملل نیمسال دوم 99-98

 ورودی 95

عصرها

صبح ها

ايام هفته

 

8:45 -7:45                                           

اندو نظری 1               

کلاس4

شنبه

 

8:45 -7:45                                           

پروتز پیشرفته نظری 1                 

 

كلاس 4                                 

يكشنبه

15:30 -14                                         

بیماریهای سیستمیک 2             

کلاس 4

8:45 -7:45                                             

مبانی پروتزهای ثابت دندانی                                     

كلاس 4                                              

دوشنبه

 

8:45 - 7:45                                              

دندانپزشکی تشخیصی 4

كلاس  4                                                 

سه‌شنبه

 

 

 

8:45-7:45                                               

سالمند شناسی

كلاس  4                                           

چهارشنبه

 

9-8                                      10:15-9:15

ارتو نظری 2                        پریو نظری 2

 

کلاس 4                                  کلاس 4                                                      

پنجشنبه

 

 

توضيحات:

 

  -تاريخ شروع كلاسها  19/11/98   وتاريخ پايان كلاسها  28/03/99  ميباشد.

برنامه آموزشي نيمسال 2-99-98

 دانشجويان ترم هشتم

ردیف

شماره درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیش نیاز

1

1021084

ارتودنسی نظری 2

1 نظری

ارتودنسی نظری 1

2

1020054

پروتز پیشرفته نظری 1

1 نظری

مبانی پروتز پارسیل- مبانی پروتز ثابت

3

1021105

پریودانتیکس نظری 2

1 نظری

پریو دانتیکس نظری 1

4

1021074

اندودانتیکس نظری 1

1 نظری

کمپلکس پالپ و پری اپیکال

5

1020021

سالمند شناسی

5/0 نظری، 5/0 عملی

-------

6

1020061

دندانپزشکی تشخیصی 4

1 نظری

دندانپزشکی تشخیصی 1

7

1020019

بیماریهای سیستمیک 2

5/1 نظری

5/0 عملی

بیماریهای سیستمیک 1

8

1021083

بیماریهای دهان وتشخیص عملی 2

1 واحد عملی

بیماریهای دهان و تشخیص عملی 1

9

1020055

پروتز پارسیل عملی 2

2 واحد عملی

پروتز پارسیل عملی 1

10

1020051

جراحی عملی 2

1 واحد عملی

جراحی عملی 1

11

1021080

پریو دانتیکس عملی 1

1 واحد عملی

-------

12

1020041

ارتودانتیکس عملی 1

1 واحد عملی

ارتودانتیکس نظری 1- کنترل عفونت

13

1021082

اندودانتیکس عملی 1

2 واحد عملی

مبانی اندودانتیکس 2

14

1020039

مبانی پروتزهای ثابت

2 واحد کارگاهی

آناتومی و مورفولوژی دندان

15

1020075

رساله پایان نامه 1

1 واحد عملی

روش شناسی تحقیق 2

جمع واحد: 19

نظری: 7 واحد         عملی: 10 واحد         کارگاهی:  2واحد

 

                                                                   کار آرموزی   ورودی 95

 

 برنامه كارآموزي واحد هاي عملي  ترم 8  نيمسال دوم 1399-1398 ورودي 95

هفته چهارم

هفته سوم

هفته دوم

هفته اول

 

 

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

روز

 

14/12

13/12

12/12

11/12

10/12

07/12

06/12

05/12

04/12

03/12

30/11

29/11

28/11

27/11

26/11

23/11

22/11

21/11

20/11

19/11

تاريخ واحد

عنوان درس

 

6تا10

 

6تا10

 

6تا10

6تا10

 

6تا10

 

6تا10

6تا10

 

6تا10

 

6تا10

6تا10

 

6تا10

 

6تا10

2

مباني پروتز ثابت            صبح

5/3

4/2

5/1

4/3

2/1

5/3

4/2

5/1

4/3

2/1

5/3

4/2

5/1

4/3

2/1

5/3

 

5/1

4/3

2/1

2

پارسيل عملي2              صبح

1

5

4

2

3

1

5

4

2

3

1

5

4

2

3

1

 

4

2

3

1

بيماريهاي عملي2           صبح

2

1

3

5

4

2

1

3

5

4

2

1

3

5

4

2

 

3

5

4

1

بيماريها سيستميك2        صبح

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

 

2

1

5

1

پريو عملي1                 صبح

14

13

 

12

11

14

13

 

12

11

14

13

 

12

11

14

 

 

12

11

1

ارتو عملي1                 عصر

11

12

 

13

14

11

12

 

13

14

11

12

 

13

14

11

 

 

13

14

1

پايان نامه 1                  عصر

18/17

16/15

 

18/17

16/15

18/17

16/15

 

18/17

16/15

18/17

16/15

 

18/17

16/15

18/17

 

 

18/17

16/15

2

اندو عملي1                 عصر

15

18

 

16

17

15

18

 

16

17

15

18

 

16

17

15

 

 

16

17

1

جراحي عملي 2            عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه كارآموزي واحد هاي عملي  ترم 8  نيمسال دوم 1399-1398 ورودي 95

 هفته هشتم

هفته هفتم

هفته ششم

هفته پنجم

 

 

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

روز

 

27/01

26/01

25/01

24/01

23/01

20/01

19/01

18/01

17/01

16/01

28/12

27/12

26/12

25/12

24/12

21/12

20/12

19/12

18/12

17/12

تاريخ واحد

عنوان درس

 

6تا10

 

6تا10

 

6تا10

6تا10

 

6تا10

 

6تا10

 

 

6تا10

 

6تا10

6تا10

 

6تا10

 

6تا10

2

مباني پروتز ثابت              صبح

5/3

4/2

5/1

4/3

2/1

5/3

4/2

5/1

4/3

2/1

 

 

5/1

4/3

2/1

5/3

4/2

5/1

 

2/1

2

پارسيل عملي2                 صبح

1

5

4

2

3

1

5

4

2

3

 

 

4

2

3

1

5

4

 

3

1

بيماريهاي عملي2             صبح

2

1

3

5

4

2

1

3

5

4

 

 

3

5

4

2

1

3

 

4

1

بيماريها سيستميك2          صبح

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

 

 

2

1

5

4

3

2

 

5

1

پريو عملي1                    صبح

14

13

 

12

11

14

13

 

12

11

 

 

 

12

11

14

13

 

 

11

1

ارتو عملي1                    عصر

11

12

 

13

14

11

12

 

13

14

 

 

 

13

14

11

12

 

 

14

1

پايان نامه 1                     عصر

18/17

16/15

 

18/17

16/15

18/17

16/15

 

18/17

16/15

 

 

 

18/17

16/15

18/17

16/15

 

 

16/15

2

اندو عملي1                    عصر

15

18

 

16

17

15

18

 

16

17

 

 

 

16

17

15

18

 

 

17

1

جراحي عملي 2               عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه كارآموزي واحد هاي عملي  ترم 8  نيمسال دوم 1399-1398 ورودي 95

توضيحات:

1-دانشجويان محترم در گردشهاي صبح به 10 گروه تقسيم مي گردند.

2-گروه بندي شيفت بعد از ظهر از شماره 11 الي 18 مي باشند. گروه 11 الي 14 از بين گروه 1تا 5 صبح و گروه 15 الي 18 از بين گروه 6 تا 10 صبح تعيين مي گردد.

3- دانشجويان عزيز لطفا به روزهاي جبراني خود دقت فرمايند :‌  ممكن است با روزهاي بخشها در طي ترم متفاوت باشد . (روزهاي جبراني : شنبه-1شنبه-2شنبه-3شنبه مورخ 30/01-31/01-01/02-02/02 مي باشد.)

4-شروع و پايان چرخش اول  از تاريخ 19/11/1398 لغايت 02/02/1399 مي باشد.

5- محل برگزاری مبانی پروتز ثابت در پری کلینیک بزرگ می باشد.

 

 

هفته نهم روزهاي جبراني

 

 

 

 

 

3شنبه جبراني

2شنيه جبراني

1شنبه جبراني

شنبه جبراني

روز

 

 

 

 

02/02

01/02

31/01

30/01

تاريخ واحد

عنوان درس

 

 

 

 

6تا10

 

 

 

2

مباني پروتز ثابت              صبح

 

 

 

5/3

4/2

4/3

4/2

2

پارسيل عملي2                 صبح

 

 

 

1

5

2

5

1

بيماريهاي عملي2             صبح

 

 

 

2

1

5

1

1

بيماريها سيستميك2          صبح

 

 

 

4

3

1

3

1

پريو عملي1                    صبح

 

 

 

14

 

12

13

1

ارتو عملي1                    عصر

 

 

 

11

 

13

12

1

پايان نامه 1                     عصر

 

 

 

18/17

 

18/17

16/15

2

اندو عملي1                    عصر

 

 

 

15

 

16

18

1

جراحي عملي 2               عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه كارآموزي واحد هاي عملي  ترم 8  نيمسال دوم 1399-1398 ورودي 95

هفته دوازدهم

هفته یازدهم

هفته دهم

هفنه نهم

 

 

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

 

 

 

 

روز

 

24/02

23/02

22/02

21/02

20/02

17/02

16/02

15/02

14/02

13/02

10/02

09/02

08/02

07/02

06/02

03/02

 

 

 

 

تاريخ واحد

عنوان درس

 

1تا5

 

1تا5

 

1تا5

1تا5

 

1تا5

 

1تا5

1تا5

 

1تا5

 

1تا5

1تا5

 

 

 

 

2

مباني پروتز ثابت            صبح

10/8

9/7

10/6

9/8

7/6

10/8

9/7

10/6

9/8

7/6

10/8

9/7

10/6

9/8

7/6

10/8

 

 

 

 

2

پارسيل عملي2              صبح

6

10

9

7

8

6

10

9

7

8

6

10

9

7

8

6

 

 

 

 

1

بيماريهاي عملي2           صبح

7

6

8

10

9

7

6

8

10

9

7

6

8

10

9

7

 

 

 

 

1

بيماريها سيستميك2        صبح

9

8

7

6

10

9

8

7

6

10

9

8

7

6

10

9

 

 

 

 

1

پريو عملي1                  صبح

17

18

 

15

16

17

18

 

15

16

17

18

 

15

16

17

 

 

 

 

1

ارتو عملي1                  عصر

16

15

 

17

18

16

15

 

17

18

16

15

 

17

18

16

 

 

 

 

1

پايان نامه 1                   عصر

14/13

12/11

 

14/13

12/11

14/13

12/11

 

14/13

12/11

14/13

12/11

 

14/13

12/11

14/13

 

 

 

 

2

اندو عملي1                  عصر

12

14

 

11

13

12

14

 

11

13

12

14

 

11

13

12

 

 

 

 

1

جراحي عملي2              عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه كارآموزي واحد هاي عملي  ترم 8  نيمسال دوم 1399-1398 ورودي 95

هفته شانزدهم

هفته پانزدهم

هفته چهاردهم

هفته سیزدهم

 

 

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

روز

 

21/03

20/03

19/03

18/03

17/03

14/03

13/03

12/03

11/03

10/03

07/03

06/03

05/03

04/03

03/03

31/02

30/02

29/02

28//02

27/02

تاريخ واحد

عنوان درس

 

1تا5

 

1تا5

 

1تا5

 

 

1تا5

 

1تا5

1تا5

 

 

 

1تا5

1تا5

 

1تا5

 

1تا5

2

مباني پروتز ثابت صبح       

10/8

9/7

10/6

9/8

7/6

 

9/7

10/6

9/8

7/6

10/8

9/7

 

 

7/6

10/8

9/7

10/6

9/8

7/6

2

پارسيل عملي2           صبح

6

10

9

7

8

 

10

9

7

8

6

10

 

 

8

6

10

9

7

8

1

بيماريهاي عملي2        صبح

7

6

8

10

9

 

6

8

10

9

7

6

 

 

9

7

6

8

10

9

1

بيماريها سيستميك2     صبح

9

8

7

6

10

 

8

7

6

10

9

8

 

 

10

9

8

7

6

10

1

پريو عملي1               صبح

17

18

 

15

16

 

18

 

15

16

17

18

 

 

16

17

18

 

15

16

1

ارتو عملي1               عصر

16

15

 

17

18

 

15

 

17

18

16

15

 

 

18

16

15

 

17

18

1

پايان نامه 1               عصر

14/13

12/11

 

14/13

12/11

 

12/11

 

14/13

12/11

14/13

12/11

 

 

12/11

14/13

12/11

 

14/13

12/11

2

اندو عملي1               عصر

12

14

 

11

13

 

14

 

11

13

12

14

 

 

13

12

14

 

11

13

1

جراحي عملي2           عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه كارآموزي واحد هاي عملي  ترم 8  نيمسال دوم 1399-1398 ورودي 95

 

توضيحات:

1-دانشجويان محترم در گردشهاي صبح به 10 گروه تقسيم مي گردند.

2- گروه بندي شيفت بعد از ظهر از شماره 11 الي 18 مي باشند. گروه 11 الي 14 از بين گروه 1تا 5 صبح و گروه 15 الي 18 از بين گروه 6 تا 10 صبح تعيين مي گردد.

3- دانشجويان عزيز لطفا به روزهاي جبراني خود دقت فرمايند :‌  ممكن است با روزهاي بخشها در طي ترم متفاوت باشد . (روزهاي جبراني:  شنبه ، 1شنبه، 2 شنبه و سه شنبه  مورخ 31/03- 01/04- 02/04-03/04 مي باشد.)

4-شروع و پايان چرخش دوم از تاريخ 03/02/1399  لغايت 03/04/1399 مي باشد 5-محل برگزاری مبانی پروتز ثابت در پری کلینیک بزرگ می باشد.

 

 

هفته هجدهم

هفته هفدهم

 

 

سه شنبه

جبراني

2شنبه

جبراني

1شنبه

جبراني

شنبه

جبراني

4شنبه جبراني

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

روز

 

03/04

02/04

01/04

31/03

28/03

27/03

26/03

25/03

24/03

تاريخ واحد

عنوان درس

 

 

1تا5

1تا5

 

 

 

1تا5

 

1تا5

2

مباني پروتز ثابت       صبح       

 

10/6

10/8

9/8

 

9/7

10/6

9/8

7/6

2

پارسيل عملي2                   صبح

 

9

6

7

 

10

9

7

8

1

بيماريهاي عملي2                صبح

 

8

7

10

 

6

8

10

9

1

بيماريها سيستميك2             صبح

 

7

9

6

 

8

7

6

10

1

پريو عملي1                      صبح

 

 

17

15

 

18

 

15

16

1

ارتو عملي1                       عصر

 

 

16

17

 

15

 

17

18

1

پايان نامه 1                        عصر

 

 

14/13

14/13

 

12/11

 

14/13

11/12

2

اندو عملي1                       عصر

 

 

12

11

 

14

 

11

13

1

جراحي عملي2                   عصر