کد: 15499-353307      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۹ مرداد   تعداد بازدید : 835

بازدیدهیئت مهمان دانشگاه سلیمانیه کردستان عراق با همراهی تیم دانشکده پرستاری مامایی ازمرکز مهارتهای بالینی پردیس بین الملل

-

 

هیئت مهمان دانشگاه سلیمانیه کردستان عراق با همراهی تیم دانشکده پرستاری مامایی ازمرکز مهارتهای بالینی پردیس بین الملل در روز سه شنبه 5/24/ 96 بازدید نموند.

این گروه متشکل از خانم دکتر عطیه کریم محمد (رئیس دانشکده سلیمانیه عراق ) ،آقای دکترعمرحسین شریف وخانم لاناعبدالحمید (ازاساتید دانشکده مامایی سلیمانیه)، آقای محمد رشید امین (مدیرگروه پرستاری داخلی جراحی )،خانم دکترنیری (معاون آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی تهران) ،آقای دکتر نیک بخت (معاونت بین الملل دانشکده پرستاری ومامایی تهران ) ،خانم دکترزیبا تقی زاده (معاونت پژوهشی دانشگاه )، دکتر میرملائی ( از اساتید دانشگاه ) ،خانم هاشم زاده (مسئول بالین مامایی دانشگاه ) ،آقای دکتر وفا ( واحد بین الملل دانشگاه ) ،آقای اکبری وخانم عطری (روابط عمومی دانشگاه ) ،آقای دکتررضایی (معاون آموزشی بیمارستان بهارلو)وخانم دکترموحدی (مدیرگروه زنان بهارلو) از امکانات وتوانمندی های اسکیل لب دانشکده پزشکی پردیس بین الملل نیز دیدن کردند. که تصاویری از این بازدید به پیوست ارائه می گردد.

 

  

نظر شما :
captcha
Close