کد: 15499-353965      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۱۴ بهمن   تعداد بازدید : 766

کارگاه احیاء کامل ویژه گروه پرستاری دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل

-

 

در ادامه برنامه مدون آموزش احیاء کامل ویژه گروه پرستاری بیمارستان بهارلو،جلسه اول کارگاه احیاء کامل ویژه دانشجویان دانشگاه تهران در مرکز مهارتهای بالینی پردیس بین الملل،روز یکشنبه درتاریخ 1/11/96 باتدریس آقایان صدرالدینی وجوینی (سوپروایزهای آموزشی بیمارستان بهارلو) و 10 نفرازپرسنل رشته پرستاری دانشگاه ازساعت 8 الی12 درSkill Lab  پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهارلو برگزارشد. این برنامه آموزشی در12 جلسه می باشد وتا اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

ابتدامطالب به صورت تئوری وسپس به صورت عملی توسط اساتید دربخشهای جداگانه مخصوص احیاء مقدماتی واحیاء پیشرفته و مدیریت های راه های هوایی (اتاق های 3و4و5) تدریس شد. دراین کارگاه ازمانکن های مخصوص  وست مخصوص لوله گذاری ولارنگوسوپ ودستگاه های مانیتورینگ والکتروشوک وAED وترالی کد استفاده شد درانتها تمامی دانشجویان زیر نظراساتید تمام مراحل لوله گذاری تراشه واحیاء مقدماتی وadvance CPR را تمرین کردند.

مهارتهای تدریس شده دراین کارگاه شامل :

 •       Intubation &Air way management
 •       LMAو ماسک آمبوبگ ولوله گذاری تراشه
 •       آشنایی با روشهای اینتوباسیون وتهویه مکانیکی
 •       مدیریت راه هوایی
 •       کاربا وسایل راه هوایی
 •       BLS
 •       روش های برقراری راه هوایی وتهویه
 •       آشنایی با دستگاه الکتروشوک
 •       انجام تمرین مراحل احیاء وکار تیمی
 •       تاریخچه ومقدمات احیاء
 •       مراقبت های اولیه دراحیاء (BLS)
 •       ACLS
 •       مدیریت احیاء وتیم احیاء
 •       برقراری راه هوایی وتهویه
 •       احیاء مغزی
 •       مراقبت های بعد از احیاء

 

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close