جستجو:        
تعداد رکورد:427
اجرای کارگاه Airwaymanagement ویژه رزیدنت های مسمویت دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس ب...
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۸ مرداد
-
اجرای کارگاه Airwaymanagement ویژه رزیدنت های مسمویت دانشگاه تهران در مرکز  مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اجرای هفدهمین کارگاه احیاء نوزادان ویژه دانشجویان استاجراطفال دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی...
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۶ مرداد
-
اجرای هفدهمین کارگاه احیاء نوزادان ویژه دانشجویان استاجراطفال دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اجرای هشتمین کارگاه ECG)ELecteroCardiogrom )ویژه دانشجویان اینترن گروه داخلی دانشگاه تهران
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۶ مرداد
-
اجرای هشتمین کارگاه ECG)ELecteroCardiogrom )ویژه دانشجویان اینترن گروه داخلی دانشگاه تهران
اجرای چهاردهمین کارگاه اینتوباسیون (لوله تراشه) ویژه دانشجویان اینترن داخلی دانشگاه تهران در مرکز ...
۱۳۹۶ دوشنبه ۹ مرداد
-
اجرای چهاردهمین کارگاه اینتوباسیون (لوله تراشه) ویژه دانشجویان اینترن داخلی دانشگاه تهران در مرکز    مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اجرای شانزدهمین کارگاه احیاء تفسیرCBC و آنمی نوزادان و کارگاه معاینه نوزادان ویژه دانشجویان استاجراط...
۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ مرداد
-
اجرای شانزدهمین کارگاه احیاء تفسیرCBC و آنمی نوزادان و کارگاه معاینه نوزادان ویژه دانشجویان استاجراطفال دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
برگزاری کارگاه (LP (LUMBAR PUNCTURE ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمقطع ...
۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ مرداد
-
برگزاری کارگاه (LP (LUMBAR PUNCTURE ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمقطع استاجر در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اجرای شانزدهمین کارگاه احیاء نوزادان ویژه دانشجویان استاجراطفال دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالی...
۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ مرداد
-
اجرای شانزدهمین کارگاه احیاء نوزادان ویژه دانشجویان استاجراطفال دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
برگزاری چهارمین کارگاه سونداژ ادراری برای دانشجویان گروه داخلی در مقطع استاجری
۱۳۹۶ يکشنبه ۱ مرداد
چهارمین کارگاه سونداژ ادراری درروز سه شنبه 27 تیر برای دانشجویان گروه داخلی در مقطع استاجری درskill lab بهارلو تشکیل شد.
برگزاری چهارمین کارگاه سونداژ ادراری برای دانشجویان گروه داخلی در مقطع استاجری
برگزاری چهارمین کارگاه تزریقات برای دانشجویان استاجر گروه داخلی
۱۳۹۶ يکشنبه ۱ مرداد
چهارمین کارگاه تزریقات در روز دوشنبه 26 تیر ماه برای دانشجویان استاجر گروه داخلی در SKILL LAB بیمارستان بهارلو برگزار گردید.
برگزاری چهارمین کارگاه تزریقات برای دانشجویان استاجر گروه داخلی
برگزاری چهاردهمین کارگاه احیاء نوزادان در بیمارستان بهارلو
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۰ تير
چهاردهمین کارگاه احیاء نوزادان در تاریخ 18 تیرماه 96 در بیمارستان بهارلو برگزار گردید.
برگزاری چهاردهمین کارگاه احیاء نوزادان در بیمارستان بهارلو
Close