جستجو:        
تعداد رکورد:423
اجرای کارگاه ( LP (LUMBAR PUNCTURE ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمقطع ا...
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۳ دي
-
اجرای کارگاه ( LP (LUMBAR PUNCTURE ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمقطع استاجر و اینترن در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اطلاعيه فوري-مهم مالی دانشجویی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۲ دي
-
اطلاعيه فوري-مهم مالی دانشجویی
بازدید دانشجویان بین الملل از بخشهای بیمارستان ضیائیان
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۲ دي
-
بازدید دانشجویان بین الملل از بخشهای بیمارستان ضیائیان
اجرای کارگاه زنان خانم دکتر دادپی ویژه دانشجویان استاجر واینترن زنان دانشگاه تهران در مرکز مهارت های...
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۰ آذر
-
اجرای کارگاه زنان خانم دکتر دادپی ویژه دانشجویان استاجر واینترن زنان دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اطلاعیه مهم آموزشی و پژوهشی
۱۳۹۷ شنبه ۱۷ آذر
-
اطلاعیه مهم آموزشی و پژوهشی
اجرای کارگاه تزریقات و نمونه گیری ویژه دانشجویان استاجرگروه داخلی دانشگاه تهران در مرکز مهارت های ...
۱۳۹۷ دوشنبه ۱۲ آذر
-
اجرای کارگاه تزریقات و نمونه گیری ویژه  دانشجویان استاجرگروه داخلی  دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اجرای کارگاه (ABG&NGT Fixation) آقای دکتر آقازیارتی ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزش...
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۳ آبان
-
اجرای کارگاه (ABG&NGT Fixation) آقای دکتر آقازیارتی ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقطع استاجر در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اجرای کارگاه احیاء نوزادان دکترقربانی ویژه دانشجویان استاجراطفال دانشگاه تهران در مرکز مهارت های با...
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۱ آبان
-
اجرای کارگاه احیاء نوزادان  دکترقربانی ویژه دانشجویان استاجراطفال دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اجرای کارگاه ( LP (LUMBAR PUNCTURE ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمقطع ا...
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ آبان
-
اجرای کارگاه ( LP (LUMBAR PUNCTURE ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمقطع استاجرو اینترن در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اجرای کارگاه CPR ویژه رزیدنت های طب کار دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۵ مهر
-
اجرای کارگاه CPR ویژه رزیدنت های طب کار دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
Close