جستجو:        
تعداد رکورد:423
اجرای کارگاه سونداژادراری وTR ویژه دانشجویان استاجرگروه اورولوژی دانشگاه تهران از بیمارستان ضیائیان...
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۶ فروردين
-
اجرای کارگاه سونداژادراری وTR ویژه دانشجویان استاجرگروه اورولوژی دانشگاه تهران از بیمارستان ضیائیان در مرکز  مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اجرای کارگاه LP (LUMBAR PUNCTURE)ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمقطع ...
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۶ فروردين
-
اجرای کارگاه  LP (LUMBAR PUNCTURE)ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمقطع استاجرو اینترن در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اجرای سیزدهمین کارگاه زنان ویژه دانشجویان اینترن زنان دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس ب...
۱۳۹۶ شنبه ۲۶ اسفند
-
اجرای سیزدهمین کارگاه زنان ویژه دانشجویان اینترن زنان دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اجرای ششمین کارگاه اینتوباسیون (لوله تراشه) ویژه دانشجویان اینترن داخلی دانشگاه تهران در مرکز مهارت ...
۱۳۹۶ شنبه ۲۶ اسفند
-
اجرای ششمین کارگاه اینتوباسیون (لوله تراشه) ویژه دانشجویان اینترن داخلی دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
شانزدهمین کارگاه معاینه اطفال ونوزادان ویژه دانشجویان استاجراطفال دانشگاه تهران در مرکز مهارت های ب...
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲ اسفند
-
شانزدهمین کارگاه معاینه اطفال ونوزادان ویژه دانشجویان استاجراطفال دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
کارگاه احیاء کامل ویژه گروه پرستاری دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
۱۳۹۶ شنبه ۱۴ بهمن
-
کارگاه احیاء کامل ویژه گروه پرستاری دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اطلاعیه مهم پژوهشی
۱۳۹۶ يکشنبه ۱ بهمن
لزوم ثبت پروپوزال کامل قبل از آزمون پیش کارورزی
اطلاعیه مهم پژوهشی
بازدید سرپرست معاونت بین الملل دانشگاه ازمرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهار...
۱۳۹۶ شنبه ۱۶ دي
-
بازدید سرپرست معاونت بین الملل دانشگاه ازمرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهارلو
اجرای کارگاه زنان ویژه دانشجویان استاجر زنان بیمارستان ضیائیان در مرکز مهارت های بالینی (Skill Lab)پ...
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۷ دي
-
اجرای کارگاه زنان ویژه دانشجویان استاجر زنان بیمارستان ضیائیان در مرکز مهارت های بالینی (Skill Lab)پردیس  بین الملل
اجرای کارگاه LP (LUMBAR PUNCTURE)ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمقطع ...
۱۳۹۶ سه شنبه ۵ دي
-
اجرای کارگاه  LP (LUMBAR PUNCTURE)ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمقطع استاجرو اینترن در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
Close