دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350207      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ يکشنبه ۱ شهريور تعداد بازدید : 988

اخبارو اطلاعیه | قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو

قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو
قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو...

 

قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های  بیمارستان بهارلو

 

جلسه آموزشی مشترک بین گروههای تخصصی  توسط آقای دکتر فروغی درتاریخ

سه شنبه 94/06/03  تشکیل مییشود.

موضوع:تفسیر CTاسکن نرمال قفسه صدری

            زمان:14-13

           مکان :سالن کنفرانس مرکز توسعه