دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350444      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ شنبه ۲۵ مهر تعداد بازدید : 1011

اخبارو اطلاعیه | قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو

قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو
قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو...

قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های  بیمارستان بهارلو

 

جلسه آموزشی مشترک بین گروههای تخصصی  توسط خانم دکتر مصطفوی درتاریخ

سه شنبه28/7/94  تشکیل مییشود.

 

          موضوع : آقای 47 ساله با CVA 

           زمان :   13/30 - 12/30

          مکان : سالن کنفرانس مرکز توسعه