دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350478      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ يکشنبه ۳ آبان تعداد بازدید : 1065

اخبارو اطلاعیه | برنامه عملی آزمایشگاههای دانشکده پردیس بین الملل

برنامه عملی آزمایشگاههای دانشکده پردیس بین الملل
برنامه عملی آزمایشگاههای دانشکده پردیس بین الملل...

روزهای هفته

آزمایشگاه

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

تر(1)

آماده سازی آزمایشگاه

آماده سازی آزمایشگاه

میکروب عملی پزشکی 92 و دندان 93 گروه 1  (یک هفته در میان)

میکروب عملی پزشکی 92 و دندان 93 گروه 2 (یک هفته در میان)

میکروب عملی پزشکی ترم 3

میکروب عملی دندان ترم 4

خشک(2)

 //

//

 

 

یکشنبه

تر

میکروب عملی پزشکی 92 و دندان 93       گروه 1 (یک هفته در میان)

میکروب عملی پزشکی 92 و دندان 93 گروه 2 (یک هفته در میان)

انگل شناسی دارو 93 (گروه 1)

انگل شناسی دارو 93 (گروه 2)

میکروب عملی پزشکی ترم 3

میکروب عملی دندان ترم 4

خشک

 

 

پاتولوژی دندان

 

دوشنبه

تر

آماده سازی آزمایشگاه

ایمونولوژی دندان 92(گروه 1)

ایمونولوژی دندان 92(گروه 2)

ایمونولوژی دندان ترم 4  ایمونولوژی پزشکی ترم 3

   

خشک

فیزیولوژی ترم 2 متغیر پزشکی

 

 

 

سه شنبه

تر

  آماده سازی آزمایشگاه

بیوشیمی بالینی ترم 2 پزشکی

ایمونولوژی دارو 92(گروه 1)

ایمونولوژی دارو 92(گروه 2)

خشک

//

 

فیزیولوژی دارو 92(گروه 1)

فیزیولوژی دارو 92(گروه 2)

چهارشنبه

تر

بیوشیمی پزشکی ترم 1 مقدماتی

بیوشیمی دندان مقدماتی

 بیوشیمی مقدماتی

 

خشک

 

 

 

 

 

رنگ آبی : دانشجویان خارجی        رنگ سبز : دانشجویان ایرانی