دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350498      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ شنبه ۹ آبان تعداد بازدید : 822

اخبارو اطلاعیه | Journal club

Journal club
قابل توجه کلیه اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو...

قابل توجه کلیه اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های  بیمارستان بهارلو

 جلسه ژورنال کلاب روزیکشنبه  تاریخ 94/08/10 توسط خانم دکتر پورآدینه در محل سالن کنفرانس مرکز توسعه تشکیل میشود.

           موضوع: آنمی فقر آهن

            زمان : 13/30-12/30

            علاقمندان برای تهیه مقاله لطفا به سایت زیر مراجعه کنند.

Baharlou_studentmedicine@googlegroups.com

ارسال خبر : 

آقای بابک بابائی صومعه