دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350603      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ يکشنبه ۱ آذر تعداد بازدید : 1690

اخبارو اطلاعیه | عملکرد مرکز مهارتهای بالینی پردیس بین الملل از ابتدای سال تحصیلی 95-94

عملکرد مرکز مهارتهای بالینی پردیس بین الملل از ابتدای سال تحصیلی 95-94
عملکرد مرکز مهارتهای بالینی پردیس بین الملل از ابتدای سال تحصیلی 95-94...

عملکرد مرکز مهارتهای بالینی پردیس بین الملل از ابتدای سال تحصیلی 95-94

کارگاه های دانشجویان پزشکی

 

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ

نام مدرس

تعداد شرکت کننده

مقطع

1

کارگاه تمرینی پیش آزمون OSCE

(مهارتهای سوچور، افتالموسکوپی، اتوسکوپی، سونداژ، معاینات ژنیکولوژی، NGT)

6/7/94

خانم رحمانی

6

استاجر

2

معاینات ژنیکولوژی

94/7/7

دکتر موحدی

3

اینترن زنان

3

IUDگذاری

94/7/7

دکتر موحدی

3

اینترن زنان

4

سونداژ ادراری

94/7/7

دکتر اخوی زادگان

11

استاجر داخلی

5

تزریقات

94/7/8

خانم رحمانی

11

استاجر داخلی

6

NGT

94/7/8

دکتر اکرمی

11

استاجر داخلی

7

ABG

94/7/8

دکتر اکرمی

11

استاجر داخلی

8

 Intubation

94/7/8

دکتر اکرمی

11

استاجر داخلی

9

آموزش لگن استخوانی

94/7/14

دکتر موحدی

3

اینترن زنان

10

معاینات لئوپولد

94/7/14

دکتر موحدی

3

اینترن زنان

11

تزریقات

94/7/15

خانم رحمانی

11

استاجر داخلی

12

دیلاتاسیون و افازمان و پرزانتاسیون

94/7/20

دکتر واشقانی

3

اینترن زنان

13

زایمان طبیعی و فیزیولوژیک

94/7/20

دکتر واشقانی

3

اینترن زنان

14

LP

94/7/21

دکتر هوسمی

10

استاجر داخلی

15

سونداژ ادراری

94/7/21

دکتر اخوی زادگان

10

استاجر داخلی

16

تشخیص دیلاتاسیون و افازمان و پرزانتاسیون

94/7/21

دکتر موحدی

2

اینترن زنان

17

برش و ترمیم اپیزیاتومی

94/7/21

دکتر موحدی

2

اینترن زنان

18

NGT

94/7/22

دکتر اکرمی

11

استاجر داخلی

19

ABG 

94/7/22

دکتر اکرمی

11

استاجر داخلی

20

 Intubation

94/7/22

دکتر اکرمی

3

اینترن داخلی

21

CPR

94/7/26

دکتر عطایی

4

استاجر جراحی

22

LP

94/7/28

دکتر هوسمی

11

استاجر داخلی

23

آشنایی با داروهای زنان

94/7/28

دکتر موحدی

2

اینترن زنان

24

نمونه گیری با کورت pipelle

94/7/28

دکتر موحدی

2

اینترن زنان

25

استفاده از hooke در آمنیوتومی

94/7/28

دکتر موحدی

2

اینترن زنان

26

Airway management

94/7/28

دکتر اکرمی

3

رزیدنت مسمومیت

27

سونداژ ادراری

94/7/29

دکتر حجتی

7

استاجر ارولوژی

28

 TR و معاینه پروستات

94/7/29

دکتر حجتی

7

استاجر ارولوژی

29

تزریقات (IM )

94/7/29

خانم رحمانی

10

استاجر داخلی

30

افتالموسکوپی

94/8/3

دکتر افسری

6

استاجر نورولوژی

31

معاینه نورولوژی

94/8/5

دکتر وهابی

5

استاجر نورولوژی

32

سونداژ ادراری

94/8/5

دکتر اخوی زادگان

11

استاجر داخلی

33

 Intubation

94/8/5

دکتر اکرمی

3

اینترن داخلی

34

زایمان طبیعی و فیزیولوژیک

94/8/5

دکتر موحدی

2

اینترن زنان

35

NGT

94/8/6

دکتر اکرمی

11

استاجر داخلی

36

ABG 

94/8/6

دکتر اکرمی

11

استاجر داخلی

37

LP

94/8/12

دکتر هوسمی

12

استاجر داخلی

38

سوچور و آشنایی با انواع نخ بخیه

94/8/12

دکتر موحدی

2

اینترن زنان

39

انواع بیماریهای سرویکس

94/8/12

دکتر موحدی

2

اینترن زنان

40

سونداژ ادراری

94/8/13

دکتر حجتی

5

استاجر ارولوژی

41

 TR و معاینه پروستات

94/8/13

دکتر حجتی

5

استاجر ارولوژی

42

تزریقات

94/8/13

آقای فتح آبادی

10

استاجر داخلی

43

آموزش لگن استخوانی

94/8/16

دکتر بندریان

14

استاجر زنان

44

معاینات لئوپولد

94/8/16

دکتر بندریان

14

استاجر زنان

45

زایمان طبیعی و فیزیولوژیک

94/8/16

دکتر بندریان

14

استاجر زنان

46

معاینات ژنیکولوژی

94/8/17

دکتر حسین پور

14

استاجر زنان

47

IUDگذاری

94/8/17

دکتر حسین پور

14

استاجر زنان

48

پاپ اسمیر

94/8/17

دکتر حسین پور

14

استاجر زنان

49

LP

94/8/18

دکتر افسری

8

استاجر نورولوژی

50

IUDگذاری

94/8/18

دکتر موحدی

4

اینترن زنان

51

معاینات ژنیکولوژی

94/8/18

دکتر موحدی

4

اینترن زنان

52

پاپ اسمیر

94/8/18

دکتر موحدی

4

اینترن زنان

53

آموزش لگن استخوانی

94/8/19

دکتر موحدی

4

اینترن زنان

54

معاینات لئوپولد

94/8/19

دکتر موحدی

4

اینترن زنان

55

کارگاه آناتومی زانو

94/8/19

دکتر شفیعی

4

استاجر ارتوپدی

56

سونداژ ادراری

94/8/19

دکتر اخوی زادگان

11

استاجر داخلی

57

 Intubation

94/8/19

دکتر اکرمی

2

اینترن داخلی

58

 NGT

94/8/20

دکتر اکرمی

10

استاجر داخلی

59

ABG

94/8/20

دکتر اکرمی

10

استاجر داخلی

60

زایمان طبیعی و فیزیولوژیک

94/8/20

دکتر موحدی

4

اینترن زنان

61

برش و ترمیم اپیزیاتومی

94/8/20

دکتر موحدی

4

اینترن زنان

62

CPR

94/8/24

دکتر عطایی

3

اینترن جراحی

65

تشخیص دیلاتاسیون و افازمان و پرزانتاسیون

94/8/25

دکتر موحدی

4

اینترن زنان

66

سوچور و آشنایی با انواع نخ بخیه

94/8/25

دکتر موحدی

4

اینترن زنان

63

LP

94/8/26

دکتر هوسمی

12

استاجر داخلی

64

کارگاه آناتومی استخوان شانه وکتف

94/8/26

دکتر شفیعی

5

استاجر ارتوپدی

67

نمونه گیری با کورت Pipelle

94/8/26

دکتر موحدی

4

اینترن زنان

68

استفاده از hooke در آمنیوتومی

94/8/26

دکتر موحدی

4

اینترن زنان

69

انواع بیماریهای سرویکس

94/8/26

دکتر موحدی

4

اینترن زنان

70

تزریقات

94/8/27

خانم رحمانی

12

استاجر داخلی

 

 

کارگاه های پرسنل بیمارستان بهارلو

 

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ

نام مدرس

تعداد شرکت کننده

مقطع

1

Airway management

94/7/6

آقای صدرالدینی

26

پرسنل پرستاری

2

Advance CPR (Monitoring)

94/7/6

آقای فتح آبادی

26

پرسنل پرستاری

3

BLS

94/7/6

آقای جوینی

26

پرسنل پرستاری

4

Airway management

94/7/22

آقای صدرالدینی

24

پرسنل پرستاری

5

Advance CPR (Monitoring)

94/7/22

آقای فتح آبادی

24

پرسنل پرستاری

6

BLS

94/7/22

آقای جوینی

24

پرسنل پرستاری

7

Airway management

94/8/11

آقای صدرالدینی

15

پرسنل مامایی

8

Advance CPR (Monitoring)

94/8/11

آقای فتح آبادی

15

پرسنل مامایی

9

BLS

94/8/11

آقای جوینی

15

پرسنل مامایی

10

Airway management

94/8/27

آقای صدرالدینی

21

پرسنل اورژانس

11

Advance CPR (Monitoring)

94/8/27

آقای فتح آبادی

21

پرسنل اورژانس

12

BLS

94/8/27

آقای جوینی

21

پرسنل اورژانس