دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-353781      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۹ آذر تعداد بازدید : 803

اخبارو اطلاعیه | اجرای کارگاهINTUBATION ویژه دانشجویان ارشد پرستاری دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بی...

اجرای کارگاهINTUBATION ویژه دانشجویان ارشد پرستاری دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
-

 

کارگاهINTUBATION  ویژه دانشجویان ارشد پرستاری دانشگاه تهران روز سه شنبه درتاریخ 96/9/28 باتدریس جناب آقای صدرالدینی(سوپروایزآموزشی بیمارستان بهارلو) و 5 نفرازدانشجویان رشته پرستاریدانشگاه درمقطع کارشناسی ارشد ازساعت 10:30 الی12:30 درSkill Lab  پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهارلو برگزار گردید.

ابتدامطالب به صورت تئوری وسپس به صورت عملی توسط استاد تدریس شد. دراین کارگاه ازمانکن های مخصوص وست مخصوص لوله گذاری ولارنگوسوپ  استفاده شد درانتها تمامی دانشجویان زیر نظراستادمراحل لوله گذاری تراشه را تمرین کردند.

مهارتهای تدریس شده دراین کارگاه شامل:

  •  Intubation &Air way management
  •      LMAو ماسک آمبوبگ ولوله گذاری تراشه
  •     آشنایی با روشهای اینتوباسیون وتهویه مکانیکی
  •      مدیریت راه هوایی
  •     کاربا وسایل راه هوایی