دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-353855      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ شنبه ۱۶ دي تعداد بازدید : 889

اخبارو اطلاعیه | بازدید سرپرست معاونت بین الملل دانشگاه ازمرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهار...

بازدید سرپرست معاونت بین الملل دانشگاه ازمرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهارلو
-

 

در تاریخ چهارشنبه 96/10/14، سرپرست معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران، جناب آقای دکتر رامین کردی به همراه ریاست دانشکده پزشکی پردیس بین الملل، جناب آقای دکتر امینیان و با حضور آقای دکترموسوی( ریاست بیمارستان بهارلو) و آقای معصومی (مدیربیمارستان بهارلو) از skill labپردیس بین الملل بازدید نمودند.

در این بازدید،تمام بخشها وامکانات مرکز ازجمله مانکن ها ومولاژها وبرنامه های اجرایی دانشکده و بیمارستان در تعامل با یکدیگر به طور کامل توسط کارشناسان مرکزارائه و بازدیدگردید.