معاونت پژوهشی پردیس بین الملل فعالیت های پژوهشی پردیس بین الملل جدول زماني سال 1395 راهنماي پژوهشيار Affiliation كتابخانه الكترونيك مركز كارآمايي هاي باليني
دفاع پایان نامه آقای Amjad Hayat Khan  دانشجوي مقطع PhD  بیوتکنولوژی پزشکی
دفاع پایان نامه آقای Amjad Hayat Khan دانشجوي مقطع PhD بیوتکنولوژی پزشکی
به گزارش معاونت پژوهشي پرديس بين الملل : آقای Amjad Hayat Khan دانشجوي مقطع PhD بیوتکنولوژی پزشکی روز چهارشنبه مورخ 95/10/22 از پايان نامه خود دفاع کرد.
دفاع پایان نامه آقای Muhammad Imran Khan دانشجوي مقطع PhD فارماکولوژی پزشکی
دفاع پایان نامه آقای Muhammad Imran Khan دانشجوي مقطع PhD فارماکولوژی پزشکی
به گزارش معاونت پژوهشي پرديس بين الملل : آقای Muhammad Imran Khan دانشجوي مقطع PhD فارماکولوژی پزشکی روز چهارشنبه مورخ 95/10/8 از پايان نامه خود دفاع کرد.
موفقيت طرح معاونت بين الملل(معاونت پژوهشی پرديس بین الملل) در جشنواره نوآوري
موفقيت طرح معاونت بين الملل(معاونت پژوهشی پرديس بین الملل) در جشنواره نوآوري
طرح حوزه معاونت بین الملل(معاونت پژوهشی پرديس بین الملل) با "عنوان طراحی و تدوین راهنمای ثبت پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سیستم پژوهشیار" در شمار طرحهای تایید شده قرار گرفته است.
سی و سومین جلسه شوراي پژوهشي پرديس بين الملل برگزار شد.
سی و سومین جلسه شوراي پژوهشي پرديس بين الملل برگزار شد.
سی و سومین جلسه شوراي پژوهشي پرديس بين الملل با بررسی 7 طرح تحقیقاتی، دو شنبه 15 آذر 1395 در سالن كنفرانس پردیس بین الملل برگزار شد...
قابل توجه اعضای محترم هيات علمی، دانشجويان و پژوهشگران
قابل توجه اعضای محترم هيات علمی، دانشجويان و پژوهشگران
دکتر ملک زاده، معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از فهرست مجلات نامعتبر و جعلی منتشرشده در آدرس http://blacklist.research.ac.ir خبر داد.
Close