جستجو:        
تعداد رکورد:2
آيين نامه هاي پايان نامه
۱۳۹۳ شنبه ۲۳ فروردين
با كليك بر اين قسمت مي توانيد آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مرحله پژوهشي شامل 1. آيين نامه دوره دكتري عمومي پزشكي، 2.آيين نامه دوره دكتري عمومي دندانپزشكي، 3.آيين نامه دوره دكتري عمومي داروسازي،4. آيي...
آيين نامه هاي پايان نامه
آيين نامه هاي پژوهشي
۱۳۹۳ شنبه ۲۳ فروردين
با كليك بر روي اين قسمت مي توانيد كليه آيين نامه ها و دستورالعمل هاي پژوهشي از جمله 1. روند تصويب و عقد قرارداد پژوهشي 2. اختصاص امتياز به نتايج طرح هاي پژوهشي3.اخذ مجوز كميته اخلاق4. آيين نامه اجرايي...
آيين نامه هاي پژوهشي
Close