تعداد بازدید : 5484
فعالیت های پژوهشی دانشکده های پردیس بین الملل (دانشکده پزشکی, دانشکده دندانپزشکی, دانشکده داروسازی و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
فعاليت هاي پژوهشي دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پرديس بين الملل
 
 پايان نامه هاي دفاع شده
مقالات منتشر شده
طرح هاي پژوهشی
کتاب های چاپ شده

 

فعاليت هاي پژوهشي دانشكده داروسازي پرديس بين الملل
 
پايان نامه هاي تصويب شده
مقالات منتشر شده
عناوين طرح هاي تصويب شده

 

فعاليت هاي پژوهشي دانشكده دندانپزشكي پرديس بين الملل
 
عناوين و خلاصه پايان نامه هاي دفاع شده
مقاله، پوستر، و سخنراني
عناوين طرح هاي تصويب شده فعاليت هاي پژوهشي دانشكده پزشكي پرديس بين الملل
 
عناوين و خلاصه پايان نامه هاي دفاع شده
مقالات منتشر شده
عناوين طرح هاي تصويب شده 

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close