کد: 16123      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۳ پنج شنبه ۲۱ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۵ يکشنبه ۲۴ بهمن    تعداد بازدید : 13157

معرفی دوره دکتری تخصصی پژوهشی (PhD by Research)

تعريف

دوره دكتري تخصصي پژوهشي (Ph.D by Research) يكي از بالاترين مقاطع تحصيلي آموزش عالي است كه به اعطاي مدرك دكتري تخصصي پژوهشي (Ph.D by Research) مي‌انجامد و مجموعه‌اي هماهنگ از فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي است.

هدف

هدف از ايجاد دوره دكتري تخصصي پژوهشي، تربيت افرادي است كه ضمن احاطه يافتن به علوم مرتبط در زمينه‌اي خاص و آشنا شدن با روش‌هاي پيشرفتة تحقيق و دستيابي به جديدترين مباني پژوهشي بتوانند ضمن فراهم آوردن بستري جهت حل مشكلات مبتلا به جامعه و در دست گرفتن رهبري پژوهش، با نوآوري در زمينة ارتقاء و توسعة روش‌هاي نوين و پل زدن بين علوم پايه و كاربردي با هدف ارتقاء سلامت، گامي در جهت خودكفايي كشور و توسعة پايدار و گسترش مرزهاي دانش و ارتقاء علمي مراكز تحقيقاتي و دانشگاه‌ها و احياء روحية خودباوري براي دستيابي به تازه‌هاي جهان دانش بردارند.

معرفي دوره دکتري تخصصي پژوهشي

دوره دکتري تخصصي پژوهشي در مراکز تحقيقاتي مجهز و واجد شرايط دانشگاه با  احراز صلاحيت از معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، برگزار مي گردد.

دوره دکتري تخصصي پژوهشي شامل دو مرحله «دوره عالي پژوهشMPhil و دکتري تخصصي پژوهشي» مي‌باشد. طول دوره MPhil يک سال است كه در اين دوره دانشجو مهارتهاي نظري و عملي بنيادين پژوهش را مي آموزد.  تعداد واحدهاي دوره عالي پژوهش 24 واحد‌ آموزشي و پژوهشي  است. طول دوره دكتري تخصصي پژوهشي سه سال است كه دانشجو با استفاده از مهارت‌هاي کسب شده در يک هدف تحقيقاتي يک يا چند پروژه تحقيقاتي را متناسب با اهداف مؤسسه انجام مي‌دهد. واحدهاي مرحلة دكتري تخصصي پژوهشي شامل  30 واحد پايان نامه وحداكثر 10 واحد آموزشي اختصصاصي با تشخيص استاد راهنما مي باشد.

فارغ التحصيلان با مدرك دكتري تخصصي پژوهشي با گرايش متناسب با رشتة تحقيقاتي ارزيابي شده، مي‌توانند در مؤسسات، دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي و آموزشي به عنوان عضو هيأت علمي پژوهشي مشغول به كار شوند و نمي‌توانند بااستفاده از مدرك اخذشده در امور كلينيكي يا پاراكلينيكي و تأسيس داروخانه استفاده نمايند.

شرايط ورود

شرايط عمومي

·   داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي

·   عدم وجود منع قانوني ادامة تحصيل از لحاظ خدمت نظام وظيفة عمومي براي داوطلبان مرد.

·   داشتن دانشنامه دكتري عمومي، كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) يا بالاتر از يكي از دانشگاه‌هاي داخل يا خارج كشور مورد تأييد وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم تحقيقات و فناوري

·   دارندگان مدارك معادل كارشناسي ارشد مجاز به شركت در اين دوره نمي‌باشند.

·   انطباق سوابق آموزشي و پژوهشي و دانشنامة داوطلب با دورة پيشنهادي دكتر تخصصي پژوهشي به عهدة مؤسسة برگزاركننده مي‌باشد.

·  عدم اشتغال به تحصيل هم‌زمان در دوره‌هاي دكتراي تخصصي (PH.D.) يا دستياري در كليه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي كشور

·   تحصيل در مقطع دكتري تخصصي پژوهشي تمام وقت مي‌باشد. لذا هرگونه اشتغالي غير از تحصيل ممنوع است.

·   موفقيت در آزمون زبان انگليسي مطابق با مصوبات شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي

·   موفقيت در مصاحبة ورودي توسط مؤسسه

شرايط اختصاصي

شرط لازم براي پذيرش در اين دوره داشتن حداقل دو مقاله تحقيقي منتشر شده در مجلات معتبر ايندكس شده در ISI/PubMed به عنوان نويسنده اول يا نويسنده مسئول به تشخيص كميته منتخب دانشگاه در هنگام ثبت نام مي باشد.

شرايط ورود به مرحله دكتري تخصصي پژوهشي (Ph.D. by Research)

موفقيت در گذراندن دورة عالي پژوهشMPhil و كسب پذيرش از مؤسسه برگزار كنندة دورة دكتري تخصصي پژوهشي

نكات مهم

1) تحصيل در دوره دكتري تخصصي پژوهشي تمام وقت بوده، بنابراين هرگونه اشتغالي غير از تحصيل براي دانشجو ممنوع است.

2) دانشجو يا واحد حمايت‌كنندة دانشجو جهت گذراندن واحدهاي دوره عالي پژوهش MPhil موظف به پرداخت شهريه (مصوب در شوراي دانشگاه) مي‌باشد.

3) دريافت كمك هزينة تحصيلي و ساير مزاياي دانشجويي در دوره دكتري تخصصي پژوهشي در پايان هرماه منوط به صدور گواهي حضور تمام وقت و انجام وظايف محوله از سوي استاد راهنما مي‌باشد.

دانشگاه علوم پزشكي تهران مجري دورة دكتري تخصصي پژوهشي

دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال‌هاي 89 و 90 و 91 از طريق فراخوان مبادرت به پذيرش دانشجوي دكتراي تخصصي پژوهشي نموده است. در حال حاضر 41 مركزتحقيقاتي و پژوهشكده با تعداد 92 استاد راهنما موفق به اخذ مجوز پذيرش دانشجوي دورة تخصصي پژوهشي گرديده و تعداد 76 دانشجو در 32 مركز تحقيقاتي مشغول به تحصيل مي‌باشند.

enlightenedآیین نامه مصوب 1392/3/25 دوره دکتری تخصصی پژوهشی (PhD by Research)


منبع : دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نظر شما :
captcha
نظرات بینندگان
Load More...
Close