تعداد بازدید : 20669

 

 سقف هزينه قراردادهای پژوهشی ناشی از پایان نامه ها

 

پيرو مصوبات سومين جلسه شوراي پژوهشي پرديس بين الملل مورخ 30/8/1390  در خصوص تعيين مبلغ  قراردادهای پژوهشی ناشی از پایان نامه ها، اعلام گرديد قراردادهاي پژوهشي مرتبط با پايان نامه ها در قالب فرمت اعلام شده، بين پژوهشگر و كارفرما به شرح ذيل منعقد خواهد گرديد و به يكي از صور زير قابل انجام خواهد بود:

 قراردادهای پژوهشی ناشی از پایان نامه ها:

این قراردادها در زمره پایان نامه های دانشجویان قرار گرفته و به عنوان تحقیقات جاری و کوتاه مدت دانشکده و پردیس تلقی می شود. نحوه تصویب آنها بصورت بررسی علمی در استانداردهای پایان نامه ها و مطابق با آئين نامه هاي آموزشي و پژوهشي می باشد. اختیار بررسي و تصویب آن به شوراهای پژوهشی دانشکده ها سپرده میشود. این پژوهشها مورد حمایت عمومی قرار میگیرند و نظارت عمومی دانشکده و پردیس بر آنها اعمال میگردد.

مبلغ قراردادهاي پژوهشي مرتبط با پايان نامه ها در قالب فرمت اعلام شده بين پژوهشگر و كارفرما، به شرح ذيل منعقد خواهد گرديد:

 

دكتري عمومي (پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي) پانزده ميليون ريال ده ميليون ريال بعنوان هزينه هاي حق التحقيق+ پنج ميليون جهت تهيه مواد 
كارشناسي ارشد بيست و پنج ميليون ريال پانزده ميليون ريال به عنوان هزينه هاي حق التحقيق+ ده ميليون ريال تهيه مواد
دكتري تخصصي  هفتاد و پنج ميليون ريال  پنجاه ميليون ريال به عنوان هزينه هاي حق التحقيق + بيست و پنج ميليون ريال جهت تهيه مواد

 جهت دريافت فايل pdf روي ic_pazhohesh كليك كنيد.

نظر شما :
captcha
Close