دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت پژوهشی پرديس بين الملل
کد : 15470      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ شنبه ۴ آبان تعداد بازدید : 3876

آيين نامه ‌ها | روند‌ تصویب‌ و‌ عقد ‌قرارداد‌ پژوهشی

روند‌ تصویب‌ و‌ عقد ‌قرارداد‌ پژوهشی