دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت پژوهشی پرديس بين الملل
کد : 15835      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ يکشنبه ۲۲ دي تعداد بازدید : 3359

راهنماها | انواع راهنماهاي اخلاقي | راهنماي اخلاقي پژوهش بر گروه هاي خاص

راهنماي اخلاقي پژوهش بر گروه هاي خاص