دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت پژوهشی پرديس بين الملل
کد : 15837      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ يکشنبه ۲۲ دي تعداد بازدید : 4501

راهنماها | انواع راهنماهاي اخلاقي | راهنماي اخلاقي پژوهش بر حيوانات

راهنماي اخلاقي پژوهش بر حيوانات