دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت پژوهشی پرديس بين الملل
کد : 15838      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ يکشنبه ۲۲ دي تعداد بازدید : 4078

راهنماها | انواع راهنماهاي اخلاقي | راهنماي اخلاقي كارآزمايي هاي باليني

راهنماي اخلاقي كارآزمايي هاي باليني