دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت پژوهشی پرديس بين الملل
کد : 9522      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ شنبه ۲۱ ارديبهشت تعداد بازدید : 21565

امور پايان نامه | درج صحيح (Affiliation)

درج صحيح آدرس دهي پرديس بين الملل در مقالات فارسي و انگليسي

 

در پاسخ به نامه شماره 4419 مورخ 25/9/93 در خصوص چگونگي درج آدرس وابستگي نويسندگان در مقالات به استحضار مي رساند جهت بهره مندي از امتيازات پژوهشي در ارزشيابي هاي ساليانه اين فرمت براي مراكز تحقيقاتي و دانشكده ها و حالتهاي تركيبي آن متفاوت است كه به شرح زير اعلام مي گردد:

 

مثال:

درج صحيح آدرس وابستگي

-

Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

با همراهي مركز

Trauma Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

با همراهي گروه و دانشكده

Department of Surgery, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

با همراهي مركز، گروه و دانشكده

Trauma Research Center, Department of Surgery, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

با همراهي مركز، بيمارستان، گروه و دانشكده

Trauma Research Center, Shariati Hospital, Department of Surgery, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

 

 

  • تبصره 1- در صورتيكه مجله اي فرمت خاصي جهت تنظيم  Affiliation داشته باشد، آدرس پرديس بين الملل مطابق فرمت آن مجله نوشته شود.
  • تبصره 2-  رعايت نگارش نحوه صحيح آدرس پرديس بين الملل در مقالات فارسي و انگليسي  براي دانشجو و نويسنده مسئول الزامي مي باشد.